สัญญา ผู้ขับขี่

มีผลบังคับใช้กรกฎาคม 2563

สัญญาฉบับนี้ (“สัญญา”) ได้ทําขึ้นระหว่างผู้ขับขี่ (“ผู้ขับขี่”) ซึ่งเป็นผู้ขับขี่อิสระที่ประกอบธุรกิจบริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของ และ บริษัท อีวีไรเดอร์ซ โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“EVRIDERZ”)

ข้อความสําคัญ: โปรดทราบว่าการใช้แพลตฟอร์ม EVRIDERZ ในฐานะผู้ขับขี่ ท่านต้องเห็นด้วยกับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยลงนามในสัญญาฉบับนี้ในรูปแบบดิจิทัล ท่านจะต้องยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกําหนดทั้งหมดของสัญญาฉบับนี้และได้ใช้เวลาพิจารณาผลของการตัดสินใจในการทำธุรกิจที่สําคัญนี้แล้ว

บทนำ

EVRIDERZ ได้จัดให้มีแพลตฟอร์มบนแอปพลิเคชันในมือถือและบนเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อลูกค้า ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร ให้กับผู้ขับขี่อิสระเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของตามความต้องการ (“แพลตฟอร์ม EVRIDERZ” หรือ “แพลตฟอร์ม”) ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการขนส่ง หรือส่งมอบสินค้าหรืออาหารนั้นไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ ผู้ขับขี่อิสระสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม EVRIDERZ และได้รับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) EVRIDERZ ไม่ใช่ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า หรือผู้จัดเตรียมอาหาร ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์ เป็นผู้ให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของที่เป็นอิสระ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของภายใต้สัญญาฉบับนี้ในสถานที่ที่ผู้ขับขี่ดําเนินการ ผู้ขับขี่ครอบครองอุปกรณ์ทั้งหมด (รวมถึงยานยนต์) ที่จําเป็นในการดําเนินการให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้สัญญาฉบับนี้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด ผู้ขับขี่ประสงค์ที่จะทำสัญญาฉบับนี้เพื่อสิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม EVRIDERZ เพื่อที่จะได้รับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) เมื่อผู้ขับขี่ดําเนินการให้บริการตามข้อกําหนดของสัญญาฉบับนี้  ผู้ขับขี่รับทราบและเห็นด้วยอย่างชัดแจ้งว่าผู้ขับขี่ไม่ใช่พนักงาน ตัวแทน ผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนของ EVRIDERZ หรือร้านค้า (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) หรือลูกค้าใดๆ ผู้ขับขี่เข้าใจว่าผู้ขับขี่มีอิสระในการเลือกช่วงเวลาที่ผู้ขับขี่ต้องการที่จะใช้งานบนแพลตฟอร์ม EVRIDERZ เพื่อที่จะได้รับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) และเลือกเฉพาะประเภทการขนส่งและ/หรือการส่งมอบตามที่ผู้ขับขี่ต้องการจะเลือก

ตามที่ได้กล่าวในบทนำข้างต้นและที่ได้ตกลงด้านล่าง และเพื่อค่าตอบแทนอื่นใด EVRIDERZ และผู้ขับขี่ (เรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”) ตกลงกันดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของสัญญา
 2. สัญญาฉบับนี้ใช้บังคับความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่าง EVRIDERZ และผู้ขับขี่ และกําหนดสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่บังคับใช้กับ “โอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ” (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) ที่จัดให้มีขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ขับขี่มีสิทธิและข้อผูกพันตามสัญญาในการรับโอกาสดําเนินการขนส่งและ/หรือการส่งมอบที่ผู้ขับขี่ยอมรับ (“การขนส่งและ/หรือการส่งมอบ” ที่กําหนดไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงที่มีในสัญญาฉบับนี้
 3. ตามข้อกําหนดของสัญญาฉบับนี้ ผู้ขับขี่ผูกพันตามสัญญาเพื่อทำให้การขนส่งและ/หรือการส่งมอบตามรายละเอียดใด ๆ ที่ลูกค้าและ/หรือร้านค้ากำหนด (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) เสร็จสิ้น
 4. การให้บริการของผู้ขับขี่
 5. ผู้ขับขี่ตกลงและรับรองว่าผู้ขับขี่เป็นผู้ให้บริการอิสระในการการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ และผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่จําเป็นในการดําเนินการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ขับขี่ในฐานะผู้ขับขี่อิสระจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการหาวิธีที่จะดําเนินการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 6. ผู้ขับขี่ตกลงที่จะดําเนินการขนส่งและ/หรือการส่งมอบทั้งหมด (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) ที่ผู้ขับขี่ได้ตอบรับที่จะดำเนินการดังกล่าวนั้น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลา มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย EVRIDERZ ไม่มีสิทธิและไม่สามารถที่จะกํากับดูแล สั่งการหรือควบคุมผู้ขับขี่ หรือควบคุมลักษณะหรือกําหนดวิธีการที่ผู้ขับขี่จะใช้ในการดําเนินการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) และประชาชนทั่วไปและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ควบคุมกิจกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้จะได้รับการแจ้งให้ทราบ ผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกําหนดวิธีการที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าพอใจ และปลอดภัยมากที่สุด ในการดําเนินการการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) รวมถึงการกําหนดวิธีของการไปรับ การจัดส่ง และการเลือกเส้นทาง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและยอมรับว่าข้อกําหนดตามสัญญาฉบับนี้ที่ให้อำนาจดำเนินการโดย EVRIDERZ กำหนดไว้เพียงเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ และการตีความดังกล่าว และ/หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของแพลตฟอร์มสําหรับผู้ใช้ทั้งหมด
 7. ผู้ขับขี่รับทราบอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าในฐานะผู้ให้บริการอิสระซึ่งให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของ ผู้ขับขี่ยังคงมีสิทธิที่จะให้บริการแก่ผู้อื่นและแสดงตัวต่อสาธารณชนทั่วไปในฐานะผู้ให้บริการอิสระซึ่งให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของ สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ห้ามผู้ขับขี่หรือ EVRIDERZ ในการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในข้อตกลงหรือธุรกิจที่คล้ายกันกับผู้อื่น EVRIDERZ ไม่ได้มีหรือสงวนสิทธิในการจำกัดผู้ขับขี่จากการดำเนินการบริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของให้แก่หน่วยงานอื่น หรือลูกค้าอื่นไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม แม้ธุรกิจดังกล่าวอาจแข่งขันโดยตรงกับ EVRIDERZ สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขนส่งบุคคลและ/หรือสินค้าสําหรับลูกค้าอื่น ๆ ของผู้ขับขี่ในเวลาเดียวกันในขณะที่ทำการขนส่งและ/หรือการส่งมอบตามคําสั่งของลูกค้าที่เรียกใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มตราบเท่าที่ผู้ขับขี่ยังสามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบและการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ต้องห้ามตามกฎหมาย ในทํานองเดียวกัน ผู้ขับขี่ไม่ได้ถูกจํากัดแต่อย่างใดในการเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นนอกเหนือจากแพลตฟอร์ม EVRIDERZ ในขณะที่เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์ม EVRIDERZ เพียงแต่ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่าการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ ของผู้ขับขี่ไม่ได้กีดกันความสามารถของผู้ขับขี่ในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3ก. ด้านล่าง) ตามกำหนดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ที่ผู้ขับขี่ได้ตอบรับที่จะดำเนินการดังกล่าวนั้นผ่านแพลตฟอร์ม EVRIDERZ
 8. ผู้ขับขี่ไม่จําเป็นต้องซื้อหรือเช่าผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ จาก EVRIDERZ อันเป็นเงื่อนไขในการทำธุรกิจกับ EVRIDERZ หรือการทำสัญญาฉบับนี้
 9. ผู้ขับขี่ตกลงว่าเพื่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม EVRIDERZ ต้องขอให้ผู้ขับขี่ยินยอมให้ส่งมอบประวัติและผ่านการตรวจสอบประวัติก่อนที่ผู้ขับขี่จะได้รับสิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม EVRIDERZ หรือได้รับสิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่อไป นอกจากนี้ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 11 ด้านล่าง) ผู้ขับขี่ตกลงว่า EVRIDERZ อาจขอให้ผู้ขับขี่ส่งมอบประวัติและผ่านการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมตามกฎหมายที่ใช้บังคับและโดยดุลยพินิจของ EVRIDERZ แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ EVRIDERZ ยอมรับว่าการตรวจสอบดังกล่าวอาจดำเนินการได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ขับขี่ (ตามความเหมาะสม) และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 10. ในบางโอกาส EVRIDERZ อาจเสนอรายการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ให้แก่ผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ตกลงที่จะไม่ดำเนินการในทางที่ไม่สมควร หรือจัดการกับรายการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการให้รายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดโดยตรงแก่ลูกค้า หรือการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ผู้ขับขี่รับทราบว่าการดำเนินการในทางที่ไม่สมควร หรือจัดการรายการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการตลาด จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาฉบับนี้ในสาระสำคัญและจะส่งผลให้มีการเลิกสัญญา การยกเลิกสิทธิของผู้ขับขี่ที่จะได้รับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ และการปิดการใช้งานบัญชีของผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์ม EVRIDERZ
 11. ผู้ขับขี่ตกลงและยอมรับว่าผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด (รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใหม่ในเวลาดังกล่าว) ตลอดเวลาในระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้สัญญาฉบับนี้
 12. การขนส่งและ/หรือการส่งมอบ
 13. ในขณะที่ผู้ขับขี่อยู่ในแพลตฟอร์ม EVRIDERZ แพลตฟอร์มจะแจ้งผู้ขับขี่เป็นครั้งคราวให้ทราบถึงโอกาสที่จะดําเนินการขนส่งตามคำสั่งของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มและ/หรือการส่งมอบจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งตามคำสั่งของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม (“โอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ”) ในส่วนของโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบในแต่ละครั้งที่ผู้ขับขี่ได้ตอบรับที่จะดำเนินการดังกล่าว (“การขนส่งและ/หรือการส่งมอบ”) ผู้ขับขี่ตกลงที่จะขนส่งลูกค้าหรือรับคําสั่งให้ส่งมอบ จากร้านอาหารและ/หรือสถานที่จําหน่ายสินค้า (เรียกรวมกันว่า “ร้านค้า”) และ/หรือจากบุคคล/สถานที่เฉพาะใด ๆ และจัดส่งตามคําสั่งให้ส่งมอบให้ถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ผู้ขับขี่เข้าใจว่าลูกค้าเป็นผู้กําหนดรายละเอียดของการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ไม่ใช่ EVRIDERZ และผู้ขับขี่เข้าใจว่า EVRIDERZ จะไม่มีสิทธิและจะไม่ตรวจตรา สั่งการ หรือควบคุมลักษณะหรือกําหนดวิธีการที่ผู้ขับขี่ใช้ในการดําเนินการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ผู้ขับขี่เข้าใจและยอมรับว่ารายละเอียดหรือข้อความที่แจ้งให้ทราบในแต่ละการขนส่งและ/หรือการส่งมอบถูกสร้างขึ้นโดยลูกค้าไม่ใช่ EVRIDERZ และแสดงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ใช่วิธีการที่ผู้ขับขี่ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
 14. ผู้ขับขี่ตกลงว่า EVRIDERZ มีดุลยพินิจในการที่จะเสนอโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ (ถ้ามี) เช่นเดียวกับที่ผู้ขับขี่มีดุลยพินิจว่าจะตอบรับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบหรือไม่
 15. ผู้ขับขี่ตกลงว่าหากผู้ขับขี่ตอบรับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งและ/หรือการส่งมอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ขับขี่จะต้องผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่าการจัดส่งนั้นเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่รับการส่งมอบนั้นเป็นบุคคลที่สามารถส่งคำสั่งให้จัดส่งดังกล่าวได้ กล่าวคือต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในสภาพมึนเมา
 16. ในระหว่างการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ผู้ขับขี่อนุญาตให้ EVRIDERZ สื่อสารกับผู้ขับขี่ ลูกค้าและ/หรือร้านค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้เกิดความสะดวกในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบตามขอบเขตที่ผู้ขับขี่อนุญาต อย่างไรก็ตาม EVRIDERZ จะไม่ได้รับอนุญาตในการควบคุมลักษณะหรือวิธีการที่ผู้ขับขี่ทำการขนส่งและ/หรือการส่งมอบไม่ว่าในกรณีใดๆ
 17. ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถทำการขนส่งและ/หรือการส่งมอบใด ๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ขับขี่ (“ความผิดพลาดในการบริการ”) EVRIDERZ ขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ EVRIDERZ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการบริการนั้น หากผู้ขับขี่ไม่สามารถส่งคืนรายการใด ๆ ที่ไม่สามารถจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์ (“ความผิดพลาดในการส่งคืน”) EVRIDERZ ขอสงวนสิทธิในเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ EVRIDERZ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการส่งคืนนั้น หากผู้ขับขี่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความผิดพลาดในการบริการหรือความผิดพลาดในการส่งคืน ให้มีการระงับข้อพิพาทดังกล่าวตามข้อสัญญาเรื่อง “ข้อพิพาทการชำระเงิน” ตามที่ได้กำหนดในข้อ 5 ด้านล่างนี้


 • ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมการบริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

 • EVRIDERZ ตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ที่ลูกค้าต้องจ่ายให้ผู้ขับขี่ (“ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง”) สำหรับแต่ละท้องที่และแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบให้แก่ผู้ขับขี่ให้มากที่สุด ผู้ขับขี่จะได้รับการแจ้งว่ามีการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งอย่างไร ก่อนที่จะตอบรับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ผู้ขับขี่เข้าใจว่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ชำระผ่านแพลตฟอร์มอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า รวมถึง (ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ) การชำระแบบเงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ยอดเงินในกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการใช้บัตรกำนัลใดๆ EVRIDERZ อาจเสนอ (แต่มิใช่หน้าที่) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ขับขี่เพื่อเป็นแรงจูงใจในการดำเนินการขนส่งและ/หรือส่งมอบให้สำเร็จ
 • สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งด้วยเงินสด ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขับขี่ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องชำระให้แก่ EVRIDERZ ให้กับผู้ขับขี่โดยตรง ในการนี้ ผู้ขับขี่ตกลงที่จะเก็บรวบรวมเงินจำนวนใด ๆ ที่ลูกค้าต้องชําระให้กับ EVRIDERZ ในนามของ EVRIDERZ และจะชำระเงินจํานวนดังกล่าวให้ EVRIDERZ ภายในวันถัดไป และ EVRIDERZ มีสิทธิที่จะหักเงินดังกล่าวกับจํานวนเงินอื่น ๆ ที่ผู้ขับขี่ค้างชำระ EVRIDERZ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการบริการ) รวมถึง จำนวนเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขับขี่ (ถ้ามี)
 • สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งโดยไม่ใช้เงินสด ค่าธรรมเนียมการจัดส่งหลังจากหักจํานวนเงินใด ๆ ที่ผู้ขับขี่ค้างชําระ EVRIDERZ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการบริการ) จะถูกโอนไปยังผู้ขับขี่โดยการโอนเข้าบัญชีภายในเจ็ด (7) วัน หลังจากที่ผู้ขับขี่เสร็จสิ้นการขนส่งและ/หรือการส่งมอบที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์ม

ค่าธรรมเนียมการบริการ

 • EVRIDERZ จะได้รับค่าธรรมเนียมการบริการเท่ากับอัตราร้อยละที่กำหนดจากค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (ซึ่งเพื่อความชัดเจน ไม่รวมถึงค่าผ่านทาง ค่าใช้จ่ายในการใช้ถนน ค่าจอดรถ หรือค่าทางเข้าอาคารหรือพื้นที่ใด ๆ) ที่ผู้ขับขี่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ต่อการทำหนึ่งธุรกรรม เพื่อเป็นการชำระเงินสำหรับการใช้บริการแพลตฟอร์มจาก EVRIDERZ (“ค่าธรรมเนียมการบริการ”) โดยค่าธรรมเนียมการบริการจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ค่าธรรมเนียมการบริการไม่สามารถขอคืนได้ อัตราร้อยละที่กำหนดจะถูกคำนวณผ่านแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราวและ EVRIDERZ อาจกำหนดในเวลาใดก็ได้  EVRIDERZ อาจปรับปรุงวิธีการคำนวนค่าธรรมเนียมการบริการผ่านแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ EVRIDERZ โดยการปรับปรุงใด ๆ ดังกล่าวจะถูกแจ้งไปยังผู้ขับขี่ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการบริการใด ๆ ที่ต้องชำระให้กับ EVRIDERZ ในวันที่หรือหลังจากวันที่การปรับปรุงมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ใช้การคำนวณที่ปรับปรุงแล้วดังกล่าวในการคำนวนค่าธรรมเนียมการบริการ แพลตฟอร์มจะสร้างใบเสร็จรับเงินสำหรับแต่ละครั้งของการขนส่งและ/หรือส่งมอบในนามของผู้ขับขี่ โดยจัดทำเอกสารค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ลูกค้าต้องชำระในแต่ละการจัดส่งแต่ละครั้ง (การสร้างใบเสร็จนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการจาก EVRIDERZ ให้แก่ผู้ขับขี่)
 • ข้อ 4 นี้ไม่จํากัดสิทธิของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ (ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อ 11 ด้านล่าง) ในการตกลงร่วมกันถึงรูปแบบการชำระเงินที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในสัญญาฉบับนี้
 • ข้อพิพาทการชำระเงิน
 • กรณีที่เป็นความผิดพลาดของผู้ขับขี่: ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการบริการและ/หรือความผิดพลาดในการส่งคืน EVRIDERZ อาจริบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ขึ้นอยู่กับขอบเขตของความผิดพลาดในการดำเนินงาน) การลดค่าธรรมเนียมการจัดส่งใด ๆ จะขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ลูกค้า ร้านค้า ผู้ขับขี่ และบุคคลอื่นใด ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท EVRIDERZ จะทำการตัดสินเบื้องต้นว่าความผิดพลาดในการบริการและ/หรือความผิดพลาดในการส่งคืนดังกล่าวเป็นผลมาจากการกระทํา/การละเลยของผู้ขับขี่หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นผู้ขับขี่จะต้องรับผิดในอัตราส่วนเท่าไร (และอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมการจัดส่งเท่าไหร่ที่ผู้ขับขี่จะได้รับ) ผู้ขับขี่มีสิทธิที่จะโต้แย้งการตัดสินของ EVRIDERZ ตามที่อธิบายไว้ในข้อ 10 ด้านล่างนี้
 • กรณีที่เป็นความผิดพลาดของ EVRIDERZ: ในกรณีที่ EVRIDERZ ไม่สามารถชําระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งในเวลาที่เหมาะสมหรือในวิธีการที่ถูกต้อง ผู้ขับขี่มีสิทธิที่จะโต้แย้งให้มีการชำระเงินที่เหมาะสมโดยวิธีการทางกฎหมายภายใต้สัญญาฉบับนี้ อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้ EVRIDERZ ทราบก่อน และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 30 วัน ถึงความผิดพลาดและให้ระยะเวลาที่เหมาะสมกับ EVRIDERZ ในการแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว
 • อุปกรณ์ของผู้ขับขี่
 • ผู้ขับขี่รับรองว่าผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ ใบขับขี่ ใบอนุญาต รวมถึงยานยนต์ สคูตเตอร์ และจักรยาน (แล้วแต่กรณี) อย่างครบถ้วน (“อุปกรณ์”) ซึ่งจำเป็นสำหรับการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ เมื่อผู้ขับขี่ใช้ยานพาหนะหรือสกู๊ตเตอร์ในการดําเนินการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ ผู้ขับขี่เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ายานพาหนะหรือสกู๊ตเตอร์ที่ใช้ได้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ การตรวจสอบ การประกัน และสมรรถภาพในการใช้งาน
 • ผู้ขับขี่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการดำเนินการของผู้ขับขี่ในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าปรับ ค่าผ่านทาง ค่าที่จอดรถ ค่าตรวจสภาพ ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้ขับขี่ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดต่อการเกิดความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาไม่ใช่ลูกจ้าง
 • คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงว่าสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นเพื่อใช้กับผู้ขับขี่อิสระทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและดําเนินการแยกต่างหากโดยอิสระ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะทำสัญญาฉบับนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและพนักงานขับรถอิสระ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ลูกจ้าง ตัวแทน นายหน้า ผู้ร่วมทุนหรือหุ้นส่วนของกันและกันเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่มีสิทธิบังคับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยสัญญาหรือการดำเนินการอื่นใดเว้นแต่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในสัญญาฉบับนี้
 • ประกันภัย
 • โดยที่เป็นเงื่อนไขในการการทําธุรกิจกับ EVRIDERZ และโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่เอง ระหว่างระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 ด้านล่าง) ผู้ขับขี่จะต้องจัดให้มีประกันภัยตามประเภทและจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนดในประเทศที่ผู้ขับขี่ดำเนินการเพื่อให้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประกันภัยรถยนต์ที่ตรงตามจำนวนขั้นต่ำและประเภทความคุ้มครองประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด EVRIDERZ อาจเสนอโอกาสให้ผู้ขับขี่ได้เข้าร่วมในแผนประกันกลุ่มที่จัดทำโดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามแก่ผู้ให้บริการขนส่งและ/หรือส่งมอบ เช่น ผู้ขับขี่ที่ใช้แพลตฟอร์ม EVRIDERZ อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ไม่มีภาระผูกพันในการเข้าร่วมแผนดังกล่าว
 • ผู้ขับขี่เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการค้นคว้าข้อมูลและการปรึกษาที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นในการพิจารณาประเภทของการประกันภัยและจำนวนเงินที่ผู้ขับขี่ต้องจัดให้มี ผู้ขับขี่รับทราบว่าความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการจัดให้มีหรือรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองของประกันภัยที่ต้องจัดให้มี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกันยานพาหนะ (ถ้ามี) จะถือว่าเป็นการผิดสัญญาฉบับนี้และจะส่งผลให้มีการบอกเลิกสัญญา การยกเลิกสิทธิของผู้ขับขี่ที่จะได้รับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ และการปิดการใช้งานบัญชีของผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์ม EVRIDERZ
 • สำหรับการประกันค่าสินไหมชดเชยสำหรับลูกจ้าง/อุบัติเหตุจากการทำงาน ผู้ขับขี่ยอมรับว่าผู้ขับขี่จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเงินชดเชยสำหรับลูกจ้างจากทาง EVRIDERZ และผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบในการจัดทำประกันค่าสินไหมชดเชยสำหรับลูกจ้างหรือประกันอุบัติเหตุจากการทำงานเอง (หากสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย)
 • ในกรณีที่ EVRIDERZ ประสงค์ที่จะให้ผู้ขับขี่ทำการแจ้งเกี่ยวกับการทำประกันภัย ผู้ขับขี่ตกลงที่จะส่งมอบใบรับรองการประกันภัยปัจจุบันเพื่อเป็นหลักฐานการคุ้มครองให้กับ EVRIDERZ ภายในสาม (3) วัน หลังจากวันที่ EVRIDERZ ร้องขอ โดยผู้ขับขี่ตกลงที่จะทำและส่งมอบใบรับรองฉบับล่าสุดทุกครั้งที่มีการซื้อ ต่ออายุ หรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองการประกันของผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ตกลงที่จะแจ้ง EVRIDERZ ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ ที่ต้องจัดให้มีตามสัญญาฉบับนี้ EVRIDERZ ขอสงวนสิทธิในการร้องขอให้ผู้ขับขี่ระบุ EVRIDERZ เป็นผู้เอาประกันเพิ่มเติมสำหรับประกันภัยรถยนต์ของผู้ขับขี่ และผู้ขับขี่จะต้องดำเนินการภายในเจ็ด (7) วันหลังจากวันที่ EVRIDERZ ร้องขอ
 • การชดเชยค่าเสียหาย
 • ผู้ขับขี่ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกัน EVRIDERZ รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือทั้งหมด รวมทั้งผู้ได้รับช่วงสิทธิในอดีตและปัจจุบัน ผู้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ เจ้าของ กรรมการ นายหน้า ตัวแทน ทนายความ และพนักงาน จากการเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหาย การฟ้องร้อง การสูญเสีย ความรับผิดชอบ และมูลเหตุใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ขับขี่จากการดำเนินการขนส่งและ/หรือส่งมอบภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลใด ๆ (รวมถึงผู้ขับขี่) รวมถึงความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ภาระหน้าที่ของผู้ขับขี่ในการชดใช้ตามข้อนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกัน รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ และการชำระเงินตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือข้อยุติที่ EVRIDERZ หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือได้ตกลงด้วย
 • ผู้ขับขี่ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกัน EVRIDERZ รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือทั้งหมด รวมทั้งผู้ได้รับช่วงสิทธิในอดีตและปัจจุบัน ผู้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ เจ้าของ กรรมการ นายหน้า ตัวแทน ทนายความ และพนักงาน จากความรับผิดชอบด้านภาษี และภาระการชำระภาษีทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีเงินเดือน ภาษีการจ้างงานตนเอง เบี้ยประกันชดเชยค่าแรงสำหรับลูกจ้าง และเงินใด ๆ ที่บังคับหรือกำหนดให้ต้องชำระภายใต้กฎหมาย ซึ่งผู้ขับขี่ต้องชำระอันเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ขับขี่ให้บริการขนส่งและ/หรือบริการส่งมอบสิ่งของผ่านแพลตฟอร์ม EVRIDERZ
 • ผู้ขับขี่ตกลงที่จะรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกัน EVRIDERZ รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือทั้งหมด รวมทั้งผู้ได้รับช่วงสิทธิในอดีตและปัจจุบัน ผู้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ เจ้าของ กรรมการ นายหน้า ตัวแทน ทนายความ และพนักงาน จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับกิจการของผู้ขับขี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบสำหรับการทำประกันภัย ใบขับขี่ ใบอนุญาต ภาษี และการประเมินของหน่วยงาน คณะกรรมการ หรือเทศบาลใด ๆ ที่มีอำนาจกำกับดูแล
 • การระงับข้อพิพาท
 • เพื่อเร่งแก้ไขและลดค่าใช้จ่ายของข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่และ EVRIDERZ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะพยายามเจรจาโดยสุจริตสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ก่อน อย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่จะนำข้อพิพาทนั้นๆ ไปสู่กระบวนการทางศาล ตามข้อ 10ข. การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจะเริ่มเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาทใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยใช้ที่อยู่ของผู้ขับขี่สำหรับการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นที่อยู่ล่าสุดของผู้ขับขี่ที่บันทึกไว้กับ EVRIDERZ ซึ่งให้ไว้โดยผู้ขับขี่
 • ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้หรือที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่และ EVRIDERZ ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการยุติข้อพิพาทดังกล่าว
 • ระยะเวลาและการสิ้นสุดของสัญญา
 • สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เป็นระยะเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่ผู้ขับขี่ได้ตกลงผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ (“ระยะเวลา”) และไม่สามารถยกเลิกก่อนกำหนดได้โดยไม่มีค่าปรับ ยกเว้นในสถานการณ์ที่จำกัด ดังต่อไปนี้
 • เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (การดำเนินการตามข้อกำหนดนี้สามารถดำเนินการผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมกับวันสิ้นสุดสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
 • โดย EVRIDERZ เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขับขี่ทราบสามสิบ (30) วัน หากผู้ขับขี่ไม่ได้ทำการขนส่งและ/หรือการส่งมอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสี่ (4) เดือน (การดำเนินการตามข้อกำหนดนี้สามารถดำเนินการผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยให้วันที่สิ้นสุดสัญญาคือวันที่สามสิบ 30 นับจากวันที่มีการแจ้งตามข้อนี้
 • โดย EVRIDERZ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือการหยุดการดำเนินงานในตลาด/ธุรกิจของผู้ขับขี่ เมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ขับขี่สามสิบ (30) วัน (การดำเนินการตามข้อกำหนดนี้สามารถดำเนินการผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยให้วันที่สิ้นสุดสัญญาคือวันที่สามสิบ 30 นับจากวันที่มีการแจ้งตามข้อนี้
 • หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลยกเลิกทันทีที่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายที่ผิดสัญญา (การดำเนินการตามข้อกำหนดนี้สามารถดำเนินการผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยการแจ้งเตือนดังกล่าวต้องระบุถึงการผิดสัญญานั้น

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาฉบับนี้และเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร EVRIDERZ มีสิทธิปิดการใช้งานบัญชีของผู้ขับขี่

 1. รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำและ/หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ถือเป็นการผิดสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้
 2. ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการรักษาความคุ้มครองการประกันภัยปัจจุบันตามจำนวนและประเภทที่ระบุไว้ในที่นี้หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 3. ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการรักษาคะแนนดาวขั้นต่ำจากลูกค้าตามที่ระบุในแพลตฟอร์ม ณ วันที่ผู้ขับขี่ยอมรับสัญญาฉบับนี้
 4. ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบให้เสร็จสมบูรณ์โดยลูกค้าหรือ EVRIDERZ ไม่ได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องในความผิดพลาดนั้น
 5. ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการรักษาใบขับขี่ ใบอนุญาต อำนาจในการดำเนินการ ทะเบียน และ/หรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือสัญญาฉบับนี้กำหนด
 6. การกระทำใด ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่ทำให้คู่สัญญาอีกฝ่ายละเมิดภาระผูกพันภายใต้กฎหมายของรัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 7. การกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำใดที่มีความผิดร้ายแรงโดยผู้ขับขี่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การฉ้อโกงหรือการโจรกรรม
 8. ความผิดพลาดของผู้ขับขี่ในการให้บริการในลักษณะที่สอดคล้องกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ EVRIDERZ ในแพลตฟอร์ม EVRIDERZ
 9. ใช้ผิดวิธีหรือจัดการการแนะนำบอกต่อหรือการส่งเสริมการขายโดยผู้ขับขี่ ภายใต้ข้อ 2ฉ.
 10. EVRIDERZ สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ตามที่กำหนดไว้ในข้อย่อย ก ข้างต้น) โดยการชำระค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่ากับ 10 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแต่ละวันที่ EVRIDERZ ตามระยะเวลาในข้อ ก ข้างต้น โดยค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสูงสุดไม่เกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีความเหมาะสมเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผล
 11. คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญาฉบับนี้ตลอดระยะเวลาการแจ้งทั้งหมด ความผิดพลาดในการดำเนินการจะถือว่าเป็นการเลิกสัญญาก่อนกำหนดและค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามข้อย่อย ค. ข้างต้นจะนำมาใช้บังคับกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในการดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ขับขี่ตกลงว่าค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จำนวนการเรียกร้อง หนี้สิน การชำระเงิน หรือที่ต้องชำระใด ๆ ที่ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ อาจถูกหักออกจากจำนวนเงินใด ๆ ที่ติดค้างผู้ขับขี่อยู่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง เว้นแต่จะมีข้อห้ามตามกฎหมายเป็นอย่างอื่น
 12. นอกเหนือจากความผิดพลาดในการรักษาคะแนนดาวขั้นต่ำจากลูกค้า หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำใดที่มีความผิดร้ายแรง ในกรณีที่ผู้ขับขี่โต้แย้งว่าผู้ขับขี่ไม่ได้ผิดสัญญาฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ขับขี่อาจโต้แย้งการตัดสินใจของ EVRIDERZ โดยใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่กล่าวในข้อ 10 ข้างต้น ในทุกกรณีดังกล่าวคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความของตนเอง เว้นแต่จะได้มีมาตรการเยียวยาใด ๆ ที่คู่สัญญาอาจได้รับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และอาจได้รับจากศาล
 13. หากไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาสองปีในทันที เว้นแต่จะถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามที่อธิบายไว้ในข้อ 11ก. และ 11ข.
 14. ภาระผูกพันและสิทธิของผู้ขับขี่และ EVRIDERZ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของสัญญาฉบับนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้
 15. สัญญาทั้งหมด การถ่ายโอน และการสละสิทธิ
 16. สัญญาฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อความในสัญญาฉบับนี้ และสัญญาฉบับนี้จะไม่ถูกแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมไม่ว่าด้วยประการใด ๆ เว้นแต่จะเป็นกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย สัญญาฉบับนี้มีผลเหนือสัญญาก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากข้อกำหนดในการให้บริการของ EVRIDERZ (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะ) ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสัญญาฉบับนี้ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลเหนือกว่าข้อกำหนดในการให้บริการดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่โอนสิทธิภายใต้สัญญาฉบับนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย อย่างไรก็ตาม EVRIDERZ อาจมอบหมายสิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้แก่บริษัทในเครือ ผู้รับช่วงสิทธิใดๆ ในกิจการ ผู้ให้กู้ และ/หรือผู้ซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของ EVRIDERZ การอ้างอิงในสัญญาฉบับนี้กับ EVRIDERZ จะถือว่ารวมถึงผู้รับช่วงสิทธิดังกล่าวด้วย
 17. การที่ EVRIDERZ หรือผู้ขับขี่ในกรณีใด ๆ ไม่ได้ยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิหรือการยกเลิกข้อกำหนดหรือสิทธิดังกล่าว และข้อกำหนดหรือสิทธิดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
 18. อื่นๆ
 19. การไม่มีการให้บริการ: สัญญาฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้ผู้ขับขี่ให้บริการใด ๆ ให้แก่ EVRIDERZ โดยผู้ขับขี่อาจหยุดรับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ EVRIDERZ ทราบล่วงหน้าถึงความตั้งใจของผู้ขับขี่ที่จะหยุดการปฏิบัติงาน
 20. หัวข้อของสัญญา: หัวข้อของสัญญาที่ปรากฎในสัญญาฉบับนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและมิได้เป็นการจำกัด ขยายความ แก้ไข หรือมีผลอื่นใดต่อข้อกำหนดและบทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าในทางใด
 21. โมฆะบางส่วน: หากส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
 22. เหตุสุดวิสัย: หน้าที่ในการดำเนินการตามสัญญาไม่ว่าในส่วนของ EVRIDERZ หรือของผู้ขับขี่ จะได้รับการยกเว้น โดยเหตุผลจากการปิดทางหลวงสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน การนัดหยุดงานหรือการหยุดทำงาน สภาพอากาศที่ทำให้การดำเนินงานไม่ปลอดภัยหรือดำเนินงานไม่ได้ เหตุสุดวิสัย หรือการหยุดธุรกิจชั่วคราวหรือถาวรโดย EVRIDERZ หรือผู้ขับขี่
 23. การติดต่อสื่อสาร: ผู้ขับขี่ตกลงว่า EVRIDERZ หรือตัวแทน สามารถติดต่อผู้ขับขี่ผ่านแอพพลิเคชั่น อีเมล โทรศัพท์ การแจ้งเตือน (push notification) หรือการส่งข้อความ (SMS) หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ (รวมถึงการใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ) ตามที่อยู่อีเมล โทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่ผู้ขับขี่ได้ให้ไว้ รวมถึงติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ผู้ขับขี่ยังเห็นด้วยและเข้าใจว่าผู้ขับขี่ไม่สามารถรับโอกาสในการขนส่งและ/หรือการส่งมอบ และไม่สามารถให้บริการบนแพลตฟอร์มได้ เว้นแต่จะเปิดใช้งานการส่งข้อความ (SMS) และการแจ้งเตือน (push notification)
 24. ความขัดแย้งของข้อกำหนดตามสัญญาฉบับนี้: ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการให้บริการ ให้ข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดอื่นๆ
 25. นโยบายความเป็นส่วนตัว: ผู้ขับขี่รับรองและรับประกันว่าผู้ขับขี่ได้อ่าน เข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EVRIDERZ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 26. เงื่อนไขในการให้บริการ: ผู้ขับขี่รับรองและรับประกันว่าผู้ขับขี่ได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ EVRIDERZ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
 27. การใช้สัญญาฉบับนี้ในศาล: สัญญาฉบับนี้อาจถูกใช้ในศาลในการโต้แย้งป้องกันในมูลคดีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือพยายามดำเนินคดี หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้
 28. ผู้รับผลประโยชน์: สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อการคุ้มครองและเพื่อประโยชน์แก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้นตามที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้ รวมถึงทายาท ผู้รับช่วงสิทธิ และผู้ได้รับโอนสิทธิ ไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีสิทธิเรียกร้องหรือมีมูลเหตุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้หรือเอกสารใด ๆ ที่ได้ทำขึ้นตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้
 29. การจัดเตรียมสัญญา: สัญญาฉบับนี้เป็นผลจากการเจรจาโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและการหารือกับทนายความของแต่ละฝ่าย ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดเตรียมหรือร่างโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดยสัญญาฉบับนี้ให้ถือว่าเกิดขึ้นโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
 30. การดำเนินการเพิ่มเติม: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการและทำเอกสารใดๆ เพิ่มเติมที่อาจจำเป็นต้องใช้ เพื่อทำให้เกิดผลตามเจตนาและวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้
 31. ความผูกพันของสัญญาต่อผู้รับช่วงสิทธิ ทายาท และผู้รับโอนสิทธิ: สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้เพื่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทายาท ผู้รับช่วงสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิ
 32. การจำกัดความรับผิด: ไม่ว่าข้อกำหนดอื่นใดในสัญญาฉบับนี้จะกำหนดเป็นอย่างใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง EVRIDERZ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่ไม่อาจคาดหมาย ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียกำไร ข้อมูลสูญหาย ความเสียหายทางธุรกิจ ความเสียหายในค่าสิทธิ ความเสียหายทางสัญญาหรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ความรับผิดรวมสูงสุดของ EVRIDERZ ภายใต้สัญญาฉบับนี้จะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมการบริการที่ได้จ่ายให้กับ EVRIDERZ ในช่วงหก (6) เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องนั้น
 33. การรักษาความลับ: ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขับขี่ได้รับจาก EVRIDERZ (รวมถึงตัวแทนและพนักงาน) หรือจากแพลตฟอร์มจะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) โดยผู้ขับขี่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลที่สาม ยกเว้น (ก) ข้อมูลซึ่งในขณะเวลาที่เปิดเผยสามารถค้นหาหรือสืบค้นได้ทั่วไปในสาธารณะ (ข) ข้อมูลซึ่งกลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ หรือ (ค) การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย
 34. กฎหมายที่ใช้บังคับ: การตีความของสัญญาฉบับนี้และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

สำเนาของสัญญาฉบับนี้สามารถดูได้ที่ https://evriderz.com/th/terms-policies/driverz-agreement/

โดยการทำสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าข้าพเจ้าจะดำเนินการให้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้ในฐานะผู้ขับขี่อิสระ ไม่ใช่พนักงาน โดยการทำสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดตามที่อธิบายไว้ในที่นี้อย่างครบถ้วนแล้ว

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ในสัญญาฉบับนี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ EVRIDERZ และติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อเจรจาเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านั้นกับ EVRIDERZ ก่อนที่จะยอมรับสัญญาฉบับนี้

โดยการทำสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอที่จะปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและด้านภาษีก่อนดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ และข้าพเจ้าตกลงที่จะลงนามผูกพันตามสัญญาฉบับนี้