นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2563

evRiderz นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จะใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ลูกค้า”:บุคคลใด ๆ ซึ่งได้ขอหรือได้รับการส่งสินค้า การโดยสาร อาหารหรือสินค้าอื่น ๆ และบริการจากแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ และบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของบริษัท อีวีไรเดอร์ซ โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือกลุ่มบริษัท (“อีวีไรเดอร์ซ”) ที่เชื่อมต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าของร้านค้า กับพนักงานขับรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง และ/หรือการให้บริการในการส่งสินค้าในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการได้โดยรวดเร็ว (แพลตฟอร์ม”);
 • พนักงานขับรถ”: บุคคลใด ๆ ซึ่งได้จัดเตรียม หรือยื่นคำขอแก่อีวีไรเดอร์ซ เพื่อที่จะจัดหา ส่งสินค้า ให้บริการด้านขนส่ง หรือบริการอื่น ๆ;
 • “เจ้าของร้านค้า”: ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกใด ๆ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งจัดเตรียม หรือยื่นคำขอแก่อีวีไรเดอร์ซ เพื่อจัดหาอาหาร สินค้าหรือบริหารต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า;
 • บุคคลใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องในการสื่อสารกับอีวีไรเดอร์ซ และ/หรือ จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลแก่อีวีไรเดอร์ซ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีปฏิบัติและมาตรการความปลอดภัยของอีวีไรเดอร์ซ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคล และใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของบุคคลใด ๆ ที่อีวีไรเดอร์ซมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้า พนักงานขับรถ เจ้าของร้านค้า พนักงานต่าง ๆ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ที่ถือผลประโยชน์ร่วมของอีวีไรเดอร์ซ (เรียกรวมกันว่า “เจ้าของข้อมูล”)

ท่านอาจทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับประกาศความเป็นส่วนตัวอื่นเพิ่มเติมที่อีวีไรเดอร์ซได้เผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์ม หรือในกรณีเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง เมื่ออีวีไรเดอร์ซได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ และไม่ได้มีไว้เพื่อยกเลิกนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ


1. สาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัว

อีวีไรเดอร์ซ ได้ร่วมมือกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนั้น จึงมีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ ทั้งนี้ อีวีไรเดอร์ซรับรองว่าบุคลากร การดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานธุรกิจของ อีวีไรเดอร์ซจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่มีอำนาจ หรือการกระทำซึ่งขัดต่อกฎหมาย และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบทลงโทษที่กำหนดโดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลซึ่งเสียชีวิตแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อีวีไรเดอร์ซอาจเก็บรวบรวมจากท่านประกอบด้วย:

2.1 “ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้”

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • ตำแหน่ง
 • เพศ
 • อายุ
 • สัญชาติ
 • ประเทศภูมิลำเนา
 • วันเกิด
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • อาชีพ
 • รูป/รูปโปรไฟล์
 • ลายเซ็น
 • ประวัติพื้นหลัง
 • อาชีพในอุตสาหกรรม
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

2.2 “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว”

 • ศาสนา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากร
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความพิการ การโภชนาการ ภูมิแพ้ และความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ

2.3 “ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง”

 • ประเภทของบริการ และสินค้าที่สนใจ และงบประมาณ
 • ข้อมูลการขนส่งสินค้าและการขนส่ง
 • รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ และสินค้าที่ได้รับ
 • ข้อมูลประกันภัย
 • ข้อมูลในสัญญา/ข้อตกลงใด ๆ
 • ประวัติการซื้อ/การสั่งซื้อ
 • ข้อมูลการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม
 • การตอบกลับและการติดต่อและ
 • ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

2.4 “รายละเอียดการติดต่อ”

 • ที่อยู่
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่อีเมล์
 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น Line, WeChat, Facebook, WhatsApp และ Instagram

2.5 ข้อมูลทางการเงิน

 • รายละเอียดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • แหล่งเงินทุน; และ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการขอกู้ยืมซึ่งกำหนดโดยธนาคาร

2.6 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

 • รายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ชื่อบัญชี และรหัสผ่าน เลขบัญชี และแต้มสะสม

2.7 ข้อมูลความชอบและการใช้ชีวิตประจำวัน

 • ความชอบ
 • ความสนใจ
 • กิจกรรมในการดำเนินชีวิต และ
 • ความชอบ และไม่ชอบ

2.8 ข้อมูลทางวิชาการ

 • คุกกี้ (cookies)
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดของอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้งานในแพลตฟอร์ม
 • ข้อมูลอุปกรณ์ที่ให้เช่า เช่น ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากการให้เช่ารถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือ
 • ตำแหน่งที่ตั้ง
 • ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์
 • ข้อมูลฮาร์ดแวร์
 • ระบบปฏิบัติการ; และ
 • ข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2.9 ข้อมูลสาธารณะ

 • ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น ข้อมูลในสังคมออนไลน์ ตัวย่างเช่น รูปภาพ โพสต์ ตำแหน่งที่ตั้ง รายชื่อเพื่อน เพจที่ได้กดถูกใจ

หากท่านต้องการใช้บริการหรือสินค้าใด ๆ ของอีวีไรเดอร์ซ ทางอีวีไรเดอร์ซจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจัดเตรียมการให้บริการหรือสินค้าดังกล่าว เข้าลงนามในสัญญากับท่าน กระทำตามหน้าตามสัญญา หรือดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องขอ ซึ่งทางอีวีไรเดอร์ซไม่อาจกระทำได้ หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่อีวีไรเดอร์ซ ท่านจะต้องยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) แล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของตน

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

อีวีไรเดอร์ซอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยผ่านช่องทางดังนี้:

 • แพลตฟอร์ม: รวมถึงในกรณีที่ท่านติดต่อสื่อสารกับอีวีไรเดอร์ซผ่านแพลตฟอร์ม
 • โทรศัพท์ อีเมล และแอพพลิเคชั่นข้อความ: ช่องทางนี้รวมถึงในกรณีที่ท่านติดต่อสื่อสารกับอีวีไรเดอร์ซผ่านโทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ แอพพลิเคชั่นข้อความ เช่น Line, WeChat, Facebook, WhatsApp และ Instagram
 • การติดต่อแบบออฟไลน์: ช่องทางนี้รวมถึงในกรณีที่ท่านได้เข้าชม หรือได้อยู่ในสถานที่ใดๆ ซึ่งอีวีไรเดอร์ซเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือบริหาร เช่น สำนักงาน เมื่อท่านได้เข้าปรึกษากับบุคลากรของอีวีไรเดอร์ซ หรือเมื่อท่านได้ใช้บริการใด ๆ ของอีวีไรเดอร์ซ
 • บริษัทการตลาด และผู้ให้บริการ: ช่องทางนี้รวมถึงตัวแทน บริษัทตัวแทน ผู้แทน บริษัทการตลาด บริษัทวิจัยตลาด ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการด้านอาหาร และผู้ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งทำงานร่วมกับอีวีไรเดอร์ซ
 • กลุ่มบริษัท:อีวีไรเดอร์ซอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทใด ๆ ภายใต้อีวีไรเดอร์ซ
 • พันธมิตรทางธุรกิจ:ช่องทางนี้รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่อีวีไรเดอร์ซได้ร่วมทำธุรกิจด้วย เพื่อให้บริการและเสนอการให้บริการหรือสินค้าแก่ท่าน
 • แหล่งอื่น: ช่องทางนี้รวมถึงบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่อีวีไรเดอร์ซ เช่น สมาชิกครอบครัว และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน ทั้งนี้ ท่านได้ยืนยันแล้วว่าท่านได้ทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลสาธาราณะอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลออนไลน์หรือออฟไลน์

4. 4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

อีวีไรเดอร์ซจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าที่จำเป็นตามสมควร และภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ด่านล้าง อย่างไรก็ตามอีวีไรเดอร์ซอาจดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่ (ก) ระบุไว้ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ข) อีวีไรเดอร์ซ อยู่ภายใต้สัญญากับท่าน (ค) อีวีไรเดอร์ซมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ความยินยอมที่ให้แก่อีวีไรเดอร์ซไม่ได้ถูกเพิกถอน และ (ง) ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม: ไม่เกิน 10 ปี หลังจากที่ได้มีการยุติสัญญา

5. จุดประสงค์ของการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น รวมถึงจุดประสงค์ใด ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอม และจุดประสงค์อื่น ๆ ตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนด

จุดประสงค์ข้อมูลส่วนบุคคลฐานกฎหมาย
การให้บริการและการปฏิบัติตามสัญญา
• เพื่อจัดเตรียมการให้บริการและสินค้าที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
• เพื่อเข้าลงนามในสัญญาและการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา
• เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอีวีไรเดอร์ซกับท่าน
• เพื่อดำเนินการในการชำระเงินของท่าน ออกใบแจ้งราคาสินค้าและใบเสร็จ และ/หรือการคืนเงิน
• เพื่อสร้างและปรับข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้เป็นปัจจุบัน
• เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ประวัติพื้นหลัง และความสามารถในการใช้แพลตฟอร์ม
• เพื่อติดตามและแชร์ความคืบหน้าของการเดินทางหรือการขนส่ง
• เพื่อทำให้รูปแบบในแพลตฟอร์ม
เช่น รูปแบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้
• เพื่อใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ของท่าน ในการช่วยระบุการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความเร็ว หรือการเบรค และการเร่งเครื่องที่รุนแรง
เช่น ความเร็ว หรือการเบรค และการเร่งเครื่องที่รุนแรง
• ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้
• ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
• ข้อมูลทางการเงิน
• ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง
• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
• ข้อมูลทางการเงิน
• –
• สัญญา
ข้อกำหนดทางกฎหมาย
• เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
• เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล และ/หรือคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ
• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม
• หน้าที่ตามกฎหมาย
การดำเนินธุรกิจบริการยานพาหนะ
• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่ท่านมีความสนใจ
• เพื่อจัดเตรียมการให้บริการ และ/หรือสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละราย
เพื่อตอบสนองความคาดหวัง การช่วยเหลือ และตอบสนองคำขอของลูกค้า
• เพื่อประสานงานกับสถาบันการเงินในการจัดหาเงินสำหรับการได้มาของยานพาหนะ
หรืออุปกรณ์ใด ๆ
• เพื่อประสานงานกับผู้ให้บริการประกันภัย สำหรับยานพาหนะ
หรือประกันภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม
• ความยินยอม

การขายและการตลาด
• เพื่อเสนอขายสินค้าและการให้บริการตามความชอบและการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน
• เพื่อจัดเตรียมการเสนอ การปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การส่งเสริม
การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ท่านอาจมีความสนใจ รวมถึงการเชิญชวนและกิจกรรมด้านการตลาด
(เรียกรวมกันว่า “การขายและการตลาด”)
• ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้
• ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
• ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง
• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
• –
• ข้อมูลทางวิชาการ
• ข้อมูลสาธารณะ
• ความยินยอม
การวิเคราะห์ข้อมูล
• เพื่อใช้และจัดการกับการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้า look-alike modelling การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ (automated decision making)
และการรวบรวมข้อมูล
เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ สินค้า และบริการของอีวีไรเดอร์ซให้ดีขึ้น
และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับท่านให้มากขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับหรืออาจมีความสนใจที่จะได้รับ
(เรียกรวมกันว่า “จุดประสงค์การวิเคราะห์ข้อมูล”)
• ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้
• ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
• ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง
• รายละเอียดการติดต่อ
• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
• –
• ข้อมูลทางวิชาการ
• ข้อมูลสาธารณะ
• ความยินยอม
การอ้างอิงรายการและการส่งเสริม
• เพื่อประมวลผล และดำเนินการในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และคะแนนสะสม และจัดเตรียมบัตรกำนัล
หรือบัตรของขวัญ
• ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
• ข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลง
• ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้
• รายละเอียดการติดต่อ
• ความยินยอม
ความปลอดภัย และการดำเนินธุรกิจตามปกติ
• เพื่อดำเนินการและป้องกันความปลอดภัยทางธุรกิจของอีวีไรเดอร์ซ
• เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูล และ/หรือการชำระเงินใด ๆ ของเจ้าของข้อมูล
• เพื่อป้องกันการสูญหาย การโจรกรรม การหลอกลวง หรือการกระทำอันผิดกฎหมายใด ๆ
• การจัดการในการสืบสวนการฟอกเงิน และความล้มเหลวทางธุรกรรม
• เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของธุรกิจ และเนื้อหาทางบัญชี รวมถึงการชำระเงิน
และการเรียกให้ชำระหนี้
• เพื่อจัดการ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคบนแพลตฟอร์ม และเพื่อปรับปรุงธุรกิจของ
อีวีไรเดอร์ซ
• เพื่อจัดการการดำเนินธุรกิจโดยปกติของ
อีวีไรเดอร์ซ รวมถึงเพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลของอีวีไรเดอร์ซสำหรับการดำเนินธุรกิจ
และอนุญาตให้ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง จัดเตรียมและจัดหาบริการและสินค้าแก่อีวีไรเดอร์ซ
(เรียกรวมกันว่า “จุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและด้านการดำเนินธุรกิจโดยปกติ”)
• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวม
• ความยินยอม

6. บุคคลซึ่งรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือยินยอมของท่าน และจุดประสงค์อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หรือกำหนดในพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังบุคคลที่สาม และ/หรือหน่วยงานของรัฐ ดังกล่าวต่อไปนี้:

 • บริษัทใด ๆ ภายใต้อีวีไรเดอร์ซ
 • หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และกรมการขนส่งทางบก
 • สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินแก่ท่าน สำหรับการได้มาของยานพาหนะ
 • บริษัทประกันภัย รวมถึง บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย และผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 • ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่าย ผู้จัดหา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ที่ทำงานกับอีวีไรเดอร์ซ เพื่อจัดเตรียมและจัดหาบริการและสินค้าให้แก่อีวีไรเดอร์ซ เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (Website hosting) การบริการด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลทางการตลาด การดำเนินการในการชำระเงิน การปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อมูลเทคโนโลยี และการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การให้บริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบ การให้บริการด้านความปลอดภัย ผู้จัดกิจกรรม การให้บริการด้านอาหารและสินค้า หรือบริการ
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งอีวีไรเดอร์ซได้ร่วมมือด้วย เพื่อจัดหาและเสนอบริการหรือสินค้าแก่ท่าน
 • ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT advisors) นายช่าง และผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ที่ปรึกษาวิชาชีพ เช่น นักบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT advisors) นายช่าง และผู้ตรวจสอบบัญชี

บุคคลที่สามที่อีวีไรเดอร์ซเลือกที่จะขาย โอน ควบรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจ สินทรัพย์ หรือหุ้น รวมถึงคู่สัญญาที่ เกี่ยวเนื่องในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ และกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน

7. การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

อีวีไรเดอร์ซอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ต่างประเทศ โดยที่ประเทศปลายทางอาจมี หรือไม่มีการป้องกันในระดับมาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่ากัน ในกรณีใดก็ตาม อีวีไรเดอร์ซจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการ เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกโอนอย่างปลอดภัย และคู่สัญญาที่ได้รับนั้นมีระดับมาตรฐานการป้องกันที่เหมาะสม หรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกจัดเก็บในแพลตฟอร์มและส่งไปยังบราวเซอร์ (Browser) ของท่านเมื่อใช้แพลตฟอร์ม คุกกี้บนแพลตฟอร์มนั้นถูกใช้เพื่อระบุและแบ่งแยกผู้ใช้งานที่ได้เข้าใช้แพลตฟอร์ม และแกะรอยความชอบส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บโดยอัตโนมัติจากคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายกับคอมพิวเตอร์ หรือแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ คุกกี้ช่วยให้อีวีไรเดอร์ซสามารถตอบสนองผู้ใช้งานผ่านการบริการหรือการสนับสนุนส่วนบุคคล โดยจุดประสงค์ในการใช้งานได้แก่:

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในการดำเนินการการให้บริการออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นสื่อสาร;
 • เพื่อปรับปรุงการเข้าชมแพลตฟอร์ม เช่น การจดจำชื่อ บัญชีผู้ใช้งาน รหัส หรือความสนใจที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองให้แก่บุคคลซึ่งได้เข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการซ้ำ; และ
 • เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม

หลังพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติและถาวร

หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของอีวีไรเดอร์ซ ผู้ใช้งานสามารถเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ได้โดยไปที่เว็บไซต์ www.evriderz.com

9. ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)

อีวีไรเดอร์ซอาจบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) จากการเข้าชมแพลตฟอร์มของท่าน การบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) รวมถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address), บราวเซอร์ (Browser), ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, หน้าที่เข้าชมเว็บไซต์และหน้าที่ออกจากเว็บไซต์, ประเภทของแพลตฟอร์ม, วันที่/เวลา เข้าชม และจำนวนการเข้าชม

10. ผู้เยาว์

ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี อีวีไรเดอร์ซอาจไม่ทราบอายุของบุคคลที่เข้าชมแพลตฟอร์ม ดังนั้น ผู้ปกครองของผู้เยาว์อาจขอให้อีวีไรเดอร์ซลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ได้ให้ไว้ผ่านแพลตฟอร์ม หาก อีวีไรเดอร์ซทราบว่าท่านเป็นผู้เยาว์ อีวีไรเดอร์ซจะรีบดำเนินการโดยไม่ชักช้า เพื่อขอความยินยอมจากผู้ปกครองของท่าน หากว่าพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

11. มาตรการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

อีวีไรเดอร์ซตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น อีวีไรเดอร์ซจึงได้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคที่เหมาะสมและเป็นระบบเพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อีวีไรเดอร์ซได้จัดเก็บ ต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การใช้โดยผิดวิธี, การสูญเสียหรือการทำลาย ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึง, การสร้างรหัสสำหรับตัวเก็บข้อมูล และการเก็บข้อมูลด้วยการล็อค

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

หากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ:

 • การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอถ่ายสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ที่อีวีไรเดอร์ซได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน และเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน อีวีไรเดอร์ซอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ขอไว้
 • การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจมีสิทธิในการได้มาสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ที่อีวีไรเดอร์ซครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนโครงสร้าง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีกรายหนึ่ง ในกรณีที่ป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ (ข) หากอีวีไรเดอร์ซได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือตามสัญญาทำร่วมกับท่าน
 • การแก้ให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่สมบูรณ์ คลาดเคลื่อน ที่ทำให้เข้าใจผิด หรือที่ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ที่อีวีไรเดอร์ซได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
 • การถอนความยินยอม: สำหรับจุดประสงค์ของความยินยอม ที่ท่านได้ให้แก่อีวีไรเดอร์ซในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้
 • การยื่นคำฟ้องร้อง: ท่านมีสิทธิในการยื่นคำฟ้องร้องกับอีวีไรเดอร์ซ และ/หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ รวมถึงในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกใช้สำหรับการตลาดโดยตรง
 • ข้อจำกัด: ท่านอาจมีสิทธิในการจำกัดการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านได้โต้แย้งในความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้อีวีไรเดอร์ซยืนยันความถูกต้องนั้น
 • • การลบออก (‘สิทธิในการถูกลืม): ท่านอาจมีสิทธิในการร้องขอให้อีวีไรเดอร์ซลบหรือยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลในการระบุตัวตนที่อีวีไรเดอร์ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน เว้นแต่ อีวีไรเดอร์ซ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำ หรือหากอีวีไรเดอร์ซจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิด ใช้ หรือแก้ต่างข้อกล่าวหาทางกฎหมาย

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้ได้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือการติดต่อกับอีวีไรเดอร์ซ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลตามรายละเอียดในข้อ 16 ด้านล่าง

การเพิกถอนความยินยอม, คำขอเพื่อลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล, คำขอเพื่อจำกัดหรือคัดค้านการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจหมายถึงการที่อีวีไรเดอร์ซนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้สัญญาที่มีอยู่ได้ และไม่สามารถดำเนินการให้บริการและสินค้าแก่ท่าน และ/หรือดำเนินตามคำขอของท่าน

อีวีไรเดอร์ซอาจปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับคำขอของท่าน หาก (ก) ขัดต่อกฎหมาย (ข) อีวีไรเดอร์ซมีการดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับใช้ หรือตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีการระบุตัวตน (ง) บุคคลที่ส่งคำขอนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาหรือเธอคือบุคคลที่ส่งคำขอดังกล่าว หรือไม่มีอำนาจในการส่งคำขอดังกล่าว หรือ (จ) บุคคลที่ส่งคำขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือในข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของอีวีไรเดอร์ซ

13. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ

บนแพลตฟอร์มนั้นมีลิงก์ (Link) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น และอีวีไรเดอร์ซจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อีวีไรเดอร์ซจะไม่รับผิดชอบสำหรับการจัดเก็บ, การรักษา, การดำเนินการหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์อื่นที่ท่านได้เข้าผ่านแพลตฟอร์ม ดังนั้น อีวีไรเดอร์ซจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซตอื่น ๆ อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะกรอกและส่งข้อมูลส่วนบุคคล ใด ๆ

14. การแก้ไข และการตรวจสอบ

อีวีไรเดอร์ซจะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยที่การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศโดยเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน การแก้ไขดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ท่านทราบโดยตรง

15. บททั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอยู่ภายใต้กำกับ และการตีความตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายแห่งประเทศไทย นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย กรณีที่มีข้อสงสัยให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

16. ติดต่อเรา

สำหรับคำถามหรือการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หรือกิจกรรมของอีวีไรเดอร์ซ รวมถึงการใช้สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่ออีวีไรเดอร์ซ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่าง:

เรียน: Dr. Georg Lechner

Address: evRiderz Ltd. Flat 3, 133 Pavilion Road, London, SW1X 0BJ, United Kingdom

เบอร์ติดต่อ: +66 2481 9272

อีเมล: privacy@evriderz.com เว็บไซต์: www.evriderz.com

เว็บไซต์: www.evriderz.com