ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้า

อัพเดทล่าสุด: 8 มิถุนายน 2563

อารัมภบท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณ (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) ผู้ใช้แอปพลิเคชันมือถือ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีบนเว็บไซต์และซอฟต์แวร์อื่นใดของ บริษัท อีวีไรเดอร์ซ โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“EVRiderz”) ที่เชื่อมต่อคุณ ลูกค้าและ/หรือร้านค้า กับผู้ขับขี่เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการขนส่งและ/หรือจัดส่งตามความต้องการ (“แพลตฟอร์ม”) และ EVRiderz โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าในการใช้แพลตฟอร์มในฐานะลูกค้าคุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง โดยการเลือกปุ่ม “ฉันยอมรับ” ถือว่าคุณกำลังลงนามข้อตกลงนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

1.       คำจำกัดความและการตีความ

1.1         ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราจะใช้ความหมายดังต่อไปนี้สำหรับคำศัพท์ดังต่อไปนี้:

บัญชี หมายถึง บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งคุณได้รับมาเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม

บริษัทในเครือ ของนิติบุคคลใดๆ หมายถึง (1) บุคคลใด ๆ ที่นิติบุคคลนั้นถือครองผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหุ้นส่วนใหญ่ หรือสามารถควบคุมคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น (2) บุคคลใดๆ ที่ถือครองผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหุ้นส่วนใหญ่ หรือสามารถควบคุมคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น หรือ (3) บุคคลใดๆ ที่นิติบุคคลในข้อ (2) ถือครองผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากหุ้นส่วนใหญ่ หรือสามารถควบคุมคะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นได้

การควบคุม ซึ่งใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลใด ๆ (รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใด ๆ ) หมายถึง:

 • การเป็นเจ้าของมากกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทุนจดทะเบียน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในการออกเสียงหรือโดยสัญญาหรือวิธีการอื่นใด
  • อำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจเทียบเท่ากับบุคคลดังกล่าว หรือ
  • การครอบครองอำนาจ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในการชี้นำหรือก่อให้เกิดทิศทางของการจัดการหรือนโยบายของบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ในการลงคะแนนเสียงหรือส่วนได้เสียหรือโดยสัญญาหรือวิธีการอื่นใด ๆ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

และ “การถูกควบคุม” จะมีความหมายเดียวกัน

กระเป๋าสตางค์ลูกค้า หมายถึง ฟังก์ชั่นกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) บนแพลตฟอร์ม

ค่าธรรมเนียมบริการ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.1

ผู้ขับขี่ หมายถึง ผู้ที่จัดหาหรือส่งใบสมัครไปยัง EVRiderz เพื่อให้บริการขนส่ง

กลุ่มบริษัท หมายถึงบุคคลและบริษัทในเครือของบุคคลนั้นๆ

แพลตฟอร์ม มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในอารัมภบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

นโยบาย หมายถึงนโยบาย แนวทาง หรือทิศทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณตามที่ EVRiderz แจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ ๆ และตามที่ EVRiderz อาจมีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ

ข้อกำหนดเฉพาะ หมายถึง ข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดอื่นใดที่อาจใช้กับบางส่วนของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการขนส่งบางประเภทตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะๆ

บริการขนส่ง หมายถึงบริการขนส่งที่ให้บริการโดยผู้ขับขี่เมื่อเชื่อมต่อกับคุณผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจรวมถึงบริการจัดส่งด่วน บริการขนส่ง บริการจัดส่งอาหาร บริการจัดส่งสิ่งของ และบริการอื่น ๆ ที่มีการให้บริการจากผู้ขับขี่ผ่านทางแพลตฟอร์มเป็นระยะ ๆ

1.2     ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ถูกร่างเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น ให้ถือใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในทุกกรณี ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ให้ถือใช้ตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้: อันดับแรก (1) ข้อกำหนดเฉพาะ; และอันดับสุดท้าย (2) ส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2.       บริการขนส่ง

2.1         คำสั่งของคุณสำหรับการใช้บริการขนส่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างคุณและผู้ขับขี่ โดยไม่มี EVRiderz เป็นคู่สัญญาร่วมด้วย

คุณรับทราบว่า EVRiderz  ไม่ได้ให้บริการด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์หรือเป็นผู้ให้บริการขนส่ง และบริการขนส่งหรือโลจิสติกส์ดังกล่าวจัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับการว่าจ้างจาก EVRiderz  หรือ บริษัทในเครือใด ๆ

EVRiderz จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ของผู้ขับขี่ที่มีความสัมพันธ์กับคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาตไว้ โดยคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับหน้าที่หรือความรับผิดชอบใด ๆ ที่มีต่อผู้ขับขี่หรือบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการขนส่ง

2.2     คุณตกลงและรับทราบว่าผู้ขับขี่มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับปฏิเสธ หรือยกเลิกคำร้องขอใด ๆ สำหรับบริการขนส่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3         เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย EVRiderz ไม่มีการรับรองผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้ขับขี่) แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือที่เชื่อมต่อได้ผ่านแพลตฟอร์ม และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม EVRiderz หรือ บริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับหรือที่ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การให้คะแนนผู้ขับขี่ใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งบอกถึงการให้คะแนนโดยลูกค้า/ผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่น แต่ไม่ถือเป็นการรับรอง (หรืออย่างอื่น) โดย EVRiderz สำหรับผู้ขับขี่นั้น

3.       หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ

3.1         คุณรับรอง และรับประกันว่า:

3.1.1     คุณมีสิทธิและอำนาจเต็มที่ในการเข้าทำและผูกพันตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะผูกพันที่คุณมีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ

3.1.2          คุณมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์

3.2         คุณยอมรับ และให้คำมั่นว่า:

3.2.1          คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดอยู่ทุกเมื่อ และจะแจ้งให้ EVRiderz ทราบ หากคุณละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายใด ๆ

3.2.2     คุณจะใช้แพลตฟอร์มเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์ตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น

3.2.3          คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่คุณ (หรือผู้อื่นมอบให้ในนามของคุณ) มอบให้ EVRiderz  หรือผ่านทางแพลตฟอร์มนั้นจะต้องเป็นเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิดอยู่เสมอ

3.2.4          คุณจะใช้จุดติดต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชีข้อมูลเฉพาะที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้

3.2.5          คุณต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉล หลอกลวง หรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิด

3.2.6          คุณต้องไม่สร้างความเสียหายหรือหลบเลี่ยงการปฏิบัติการตามปกติของระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที่แพลตฟอร์มใช้ในการปฏิบัติการ

3.2.7     คุณต้องปฏิบัติต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่นด้วยความเคารพตามนโยบาย และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คุกคาม หรือล่วงละเมิด ในขณะที่ใช้บริการขนส่งหรือแพลตฟอร์ม

3.2.8          คุณต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

3.2.9          คุณต้องไม่ติดต่อกับผู้ขับขี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับและใช้บริการขนส่ง

3.2.10      คุณต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเมื่อทำการสร้างและเข้าถึงบัญชีของคุณ เมื่อโต้แย้งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม หรือเมื่อเขียนเข้ามาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

3.2.11      คุณต้องใช้แพลตฟอร์มรวมถึงข้อเสนอและโปรโมชั่นใด ๆ ในแพลตฟอร์มตามเจตนาของการใช้งานเท่านั้น

3.2.12      คุณต้องไม่ใช้บัญชีร่วมกันหรือสร้างบัญชีที่ซ้ำกันบนแพลตฟอร์ม

3.2.13      คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในนามของคนแปลกหน้า และ

3.2.14   คุณอาจแสดงความขอบคุณแก่ผู้ขับขี่โดยให้คะแนนการเดินทางอย่างยุติธรรม และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ทุกครั้งหลังการเดินทางหรือการจัดส่ง

4.       การร้องเรียน

4.1     แม้ว่าผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการขนส่ง แต่หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการขนส่งที่คุณได้รับ EVRiderz จะมีสิทธิในการติดต่อเจรจากับข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ EVRiderz คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการดังกล่าว และจะยื่นข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจมีผ่านทางแพลตฟอร์ม EVRiderz ขอสงวนสิทธิตามดุลยพินิจของ EVRiderz แต่เพียงผู้เดียวในการนำส่งเรื่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้อง และอาจจะเลือกช่วยเหลือให้การพูดคุยกับผู้ขับขี่สะดวกมากขึ้น กระบวนการจัดการดูแลเรื่องร้องเรียนของ EVRiderz จะไม่กีดกันสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ไม่อาจถูกละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้

4.2         หาก EVRiderz ได้รับการร้องเรียนจากผู้ขับขี่หรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ EVRiderz มีสิทธิที่จะนำส่งการร้องเรียนไปยังคุณหรือจัดการกับข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกระบวนการดังกล่าว

5.       บัญชีของคุณ

5.1         เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม คุณต้องลงทะเบียนและเก็บรักษาบัญชีไว้ในฐานะลูกค้าหรือผู้ใช้แพลตฟอร์ม

5.2         คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ

5.3         คุณยอมรับ และให้คำมั่นว่า:

5.3.1          คุณต้องมีแค่บัญชีเดียว

5.3.2          คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลบัญชีของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดล็อกอินของคุณ) ไว้เป็นความลับและดูแลให้ปลอดภัย

5.3.3     คุณต้องไม่มอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ รวมถึงการถ่ายโอนบัญชีหรือข้อมูลจากบัญชีของคุณไปให้บุคคลอื่นใด

5.3.4     คุณต้องแจ้งให้ EVRiderz ทราบโดยทันที หากคุณสงสัยว่าจะมีการเข้าถึงหรือใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต และ

5.3.5     หากคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณจะต้องไม่ใช้บัญชีของคุณทำการสั่งซื้อในฐานะลูกค้า/ผู้ใช้งาน เพื่อให้คุณได้รับงานในฐานะผู้ขับขี่ หรือร่วมมือกันกับผู้ขับขี่ ลูกค้า หรือผู้ใช้รายอื่น กระทำการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน

5.4         EVRiderz ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นหรือปฏิเสธการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือปิดกั้นคุณลักษณะต่าง ๆ ที่มีบนแพลตฟอร์ม โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ที่มี:

5.4.1     หาก EVRiderz พิจารณาตามดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวแล้วว่าคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

5.4.2          ในระหว่างการสืบสวน

5.4.3          หากคุณติดค้างยอดเงินใด ๆ กับ EVRiderz หรือกลุ่มบริษัทของ EVRiderz

5.4.4          หากมีการเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5.4.5          ในกรณีอื่นใดตามดุลยพินิจของ EVRiderz ตามสมควร

6.       การใช้แพลตฟอร์มโดยคุณ

6.1         ภายใต้ข้อกำหนดที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ EVRiderz ขอมอบสิทธิที่ อาจเพิกถอนได้ มีข้อจำกัด ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และโอนย้ายเปลี่ยนมือไม่ได้ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้และในเขตประเทศไทย สำหรับการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์ม เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อคุณเข้ากับผู้ขับขี่เพื่อการให้บริการขนส่ง

6.2     EVRiderz ขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้มอบให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่มีเนื้อหาใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะเป็นการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของที่มีในหรือต่อแพลตฟอร์ม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่คุณ

6.3         ในการใช้บริการ คุณจะต้องไม่:

6.3.1     ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง จำหน่าย จำหน่ายต่อ ถ่ายโอน โอนมอบสิทธิ เผยแพร่ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บัญชีหรือแพลตฟอร์มพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

6.3.2     ปรับเปลี่ยนหรือสร้างงานลอกเลียนจากแพลตฟอร์ม หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่สำคัญใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

6.3.3          ใช้แพลตฟอร์มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อการแข่งขัน สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกที่คล้ายกันกับของแพลตฟอร์ม คัดลอกแนวคิด คุณลักษณะ ฟังก์ชัน หรือภาพกราฟิกใด ๆ ของแพลตฟอร์ม หรือเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติหรือสคริปต์ที่อาจจะส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายครั้งต่อวินาที หรือทำให้เกิดภาระงานหรือขัดขวางการปฏิบัติงานและ/หรือการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์ม หรือพยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.3.4     ใช้แอปพลิเคชันหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อเรียกดู ทำดัชนี “ทำเหมืองข้อมูล” หรือผลิตซ้ำหรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง การนำเสนอ หรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

6.3.5     โพสต์ เผยแพร่ หรือผลิตซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลกรรมสิทธิอื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของสิทธิในกรรมสิทธิดังกล่าว หรือลบการประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในกรรมสิทธิใด ๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม

6.3.6          ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกง

6.3.7          ส่งสแปมหรือข้อความที่ผู้รับไม่ได้เรียกร้องให้ส่งอื่น ๆ

6.3.8          ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ล่วงละเมิด ลามก ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

6.3.9          ส่งเนื้อหาที่มีซอฟต์แวร์ ไวรัส หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ โปรแกรมตัวแทน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

6.3.10      แทรกแซงหรือรบกวนความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่อยู่ในแพลตฟอร์ม

6.3.11      ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จว่าคุณอยู่ในสังกัดของบุคคลหรือนิติบุคคล

6.3.12   จงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ของคุณ สร้าง หรือ รับคำสั่งซื้อสำหรับการบริการขนส่ง นอกเหนือจากผ่านแพลตฟอร์ม หรือการสั่งผ่านแพลตฟอร์มปลอม

6.3.13   ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก การข่มขู่ การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะต่อ EVRiderz (และเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง และตัวแทน) ผู้ขับขี่ หรือบุคคลอื่นใด หรือ

6.3.14      ทำให้ชื่อเสียงของ EVRiderz หรือกลุ่มบริษัทของ EVRiderz เสียหาย ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

6.4         คุณต้องไม่ใช้บริการขนส่งเพื่อ:

6.4.1          ก่ออาชญากรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้ หรือ

6.4.2          ทำอันตรายหรือทำร้ายบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

6.5     ในกรณีที่บริการด้านการขนส่งเกี่ยวข้องกับการขนส่ง การรับหรือการซื้อสินค้าในนามของคุณโดยผู้ขับขี่ คุณตกลงและให้อำนาจที่จำเป็นอย่างเต็มที่แก่กับผู้ขับขี่ในการดำเนินการดังกล่าว

7.       อุปกรณ์ของคุณ

7.1     คุณมีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง (รวมถึงแพลตฟอร์มเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์ของคุณ EVRiderz จะไม่รับผิดชอบหากคุณไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับ หรือหากคุณไม่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด (รวมถึงแพลตฟอร์มเวอร์ชันล่าสุด) สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

7.2     หากอุปกรณ์สูญหาย ถูกขโมย เสีย และ/หรือไม่อยู่ในความครอบครองของคุณอีกต่อไป และเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ข้อมูลบัญชีของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นเห็น หรือมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายและ/หรือการเยียวยาของ EVRiderz คุณต้องแจ้งให้ EVRiderz ทราบโดยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ EVRiderz แจ้ง

7.3     คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการมีอินเทอร์เน็ตและ/หรือแผนบริการมือถือที่เหมาะสม และสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมของคุณ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า SMS และค่าการใช้บริการอินเทอร์เน็ต คุณรับทราบว่าการที่คุณใช้งานแพลตฟอร์ม อาจจะทำให้เกิดการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานดังกล่าวและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

8.       ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง การชำระเงิน และภาษี

8.1         ผู้ขับขี่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการขนส่งจากคุณ (“ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง”) ซึ่งคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่งก่อนที่จะขอใช้บริการขนส่ง

8.2     คุณต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (หรือเกณฑ์ที่ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะถูกคำนวณ) อย่างรอบคอบก่อนที่จะเลือกขอใช้บริการขนส่ง โดยถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

8.3     แพลตฟอร์มให้ตัวเลือกแก่คุณในการยกเลิกบริการขนส่งบางประเภทก่อนที่บริการขนส่งดังกล่าวจะเริ่มขึ้น หากคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นคุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายของ EVRiderz

8.4     ขณะที่คุณเรียกใช้บริการขนส่ง คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม ณ สถานที่รับที่คุณกำหนดตามเวลาที่ระบุไว้ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ผู้ขับขี่มีสิทธิยกเลิกบริการขนส่งและคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายที่มีอยู่ของ EVRiderz

8.5     คุณรับทราบและตกลงว่า EVRiderz สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่ต้องจ่ายสำหรับบริการขนส่งเฉพาะกรณี โดยสามารถกระทำการตามสมควร (เช่น เมื่อ EVRiderz พิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณเริ่มต้น หรือกรณีที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือนโยบายต่าง ๆ หรือกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ควรมีการเรียกเก็บ (หรือในทางกลับกัน) หรือในกรณีที่ผู้ใช้ร้องเรียน) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

8.6     EVRiderz ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการสนับสนุนและบริการทั้งหมดที่คุณได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มตามที่ได้แจ้งให้คุณทราบเป็นระยะ (รวมถึงการแจ้งผ่านนโยบาย)

8.7         EVRiderz อาจเสนอโปรโมชันนแก่คุณเป็นระยะๆ ตามแต่ดุลยพินิจของ EVRiderz แต่เพียงฝ่ายเดียว ในการเสนอโปรโมชั่นเมื่อคุณมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเลือกว่าจะเข้าร่วมในโปรโมชันหรือไม่ หากคุณตัดสินใจเข้าร่วม สิทธิของคุณในการรับประโยชน์จากโปรโมชันที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุทั้งหมดและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับที่ EVRiderz พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสมควร หากคุณไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว คุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชันดังกล่าว คุณตกลงว่าคุณจะใช้โปรโมชันดังกล่าวเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้นและจะไม่ละเมิด ทำซ้ำ ขาย หรือโอนโปรโมชันในลักษณะใด ๆ คุณเข้าใจด้วยว่าโปรโมชันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และอาจหมดอายุในวันที่กำหนดก่อนที่คุณจะใช้

8.8     เว้นแต่จะกำหนดโดย EVRiderz จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องชำระภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นที่สุดและไม่สามารถคืนเงินได้ และจะต้องชำระโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เสนอผ่านทางแพลตฟอร์มเป็นระยะ ๆ เท่านั้นซึ่งรวมถึง (ถ้ามี) เงินสด บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ยอดคงเหลือในกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าของคุณ หรือโดยใช้บัตรกำนัล

8.9     สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งด้วยเงินสด คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขับขี่และจำนวนเงินอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายให้ EVRiderz ให้กับผู้ขับขี่ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ EVRiderz ในนามของ EVRiderz

8.10      สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ไม่ใช่เงินสด คุณอนุญาตและให้ EVRiderz มีอำนาจเต็มที่ในการหักค่าธรรมเนียมการจัดส่งดังกล่าวจากคุณตามวิธีการชำระเงินเริ่มต้นที่ได้ตั้งค่าไว้ในบัญชีของคุณ และส่งค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปยังผู้ขับขี่ในนามของคุณ ทั้งนี้ หลังจากที่ EVRiderz ได้หักจำนวนเงินที่เกี่ยวอื่นๆ ตามข้อตกลงกับผู้ขับขี่แล้ว (ถ้ามี)

8.11   หากค่าธรรมเนียมที่คุณถูกเรียกเก็บไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อขอความช่วยเหลือ โดย EVRiderz มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการคืนเงินให้กับคุณ รวมถึงวิธีการคืนเงินดังกล่าว

8.12   ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะกำหนดชื่อไว้อย่างไรก็ตาม ที่มีผลบังคับใช้และเกี่ยวเนื่องกับภาษีใด ๆ ที่มีในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตาม

8.13   คุณตกลงที่จะกระทำการทุกอย่างที่จำเป็นและเป็นไปตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด เพื่อให้ สนับสนุน และ/หรือปกป้อง EVRiderz ในการเรียกร้องหรือยืนยันข้อมูลเครดิตภาษี ยอดหักกลบลบหนี้ ส่วนลดเงินคืน หรือการขอเงินคืนใด ๆ ที่มี อันเกี่ยวเนื่องกับภาษีที่จ่ายไปหรือต้องจ่ายเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการขนส่ง

9.       การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด

9.1     คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ EVRiderz ต่อความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสียทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหาย การสูญเสียกำไร การสูญเสียชื่อเสียง และดอกเบี้ยค่าปรับและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด อันเป็นผลต่อเนื่องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ในอัตราเท่ากับความเสียหายเต็มจำนวน) และต้นทุนและค่าใช้จ่ายในวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งหมด) ที่ EVRiderz ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องรับภาระ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ:

9.1.1          การที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบาย หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หรือ

9.1.2          การใช้งานแพลตฟอร์มโดยคุณ และ/หรือการใช้บริการขนส่ง รวมถึง:

 • การเรียกร้องใด ๆ ของคุณ หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณว่า EVRiderz เป็นผู้ให้บริการขนส่ง แทนที่จะเป็นผู้ขับขี่
 • การเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สาม (รวมถึงการเรียกร้องโดยผู้ขับขี่) ที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการขนส่งของคุณ และ
 • ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่คุณสั่งซื้อ ได้รับ และ/หรือจัดส่งโดยใช้บริการขนส่งใด ๆ

9.2         โดยไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในข้อที่ 9.1 ทาง EVRiderz ไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือการการันตีเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ ความถูกต้องตามกรอบเวลาที่เหมาะสม คุณภาพ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม หรือการที่แพลตฟอร์มจะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด หรือการที่แพลตฟอร์มจะสามารถปฏิบัติการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด หรือ การที่ข้อมูลใด ๆ จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

9.3         EVRiderz ไม่ได้ให้บริการและไม่รับผิดชอบในการให้บริการหรือรับรองการให้บริการขนส่ง และ EVRiderz ไม่รับประกันถึงคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือคุณภาพของอาหาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่จัดทำโดยผู้ขับขี่หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น ๆ

9.4     แพลตฟอร์มอาจถูกจำกัด เกิดการล่าช้า และมีปัญหาอื่น ๆ จากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการที่อุปกรณ์ของคุณหรือผู้ขับขี่เกิดความผิดพลาด ไม่เชื่อมต่อ อยู่นอกขอบเขต ถูกปิดเครื่อง หรือไม่ทำงาน โดย EVRiderz จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การไม่สามารถจัดส่ง ความเสียหาย หรือความสูญเสียอันมีสาเหตุมาจากปัญหาดังกล่าว

9.5         ระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับบริการขนส่งเป็นเพียงระยะเวลาอ้างอิง โดยทั้ง EVRiderz และผู้ขับขี่ไม่ให้การรับประกัน รับรอง และให้คำมั่น ว่าการจัดส่งจะเป็นไปตามระยะเวลาที่ระบุ

9.6     ไม่มีเนื้อหาใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จำกัดหรือละเว้นความรับผิดของคู่สัญญา สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อร่างกายอันมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อฉลหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจจำกัดหรือละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นๆ

9.7         ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ EVRiderz จะไม่รับผิดชอบต่อ:

9.7.1          ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นกรณีพิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง

9.7.2          การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูล ธุรกิจ ค่าความนิยม สัญญา หรือโอกาส และ

9.7.3          ความบาดเจ็บส่วนต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือต่อเนื่องมาจากแพลตฟอร์มหรือบริการขนส่ง ไม่ว่าโดยสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ

9.8     ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาตไว้ และเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเฉพาะ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดรวมสูงสุดของ EVRiderz อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการขนส่ง และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยสัญญา การละเมิด การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่คุณจ่ายให้แก่ EVRiderz ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9.9         เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเฉพาะ คุณต้องแจ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อ EVRiderz อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการขนส่ง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ EVRiderz รับทราบภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุก่อข้อเรียกร้องดังกล่าว มิฉะนั้น  (ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาตไว้) จะถือว่าคุณสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาใด ๆ ที่คุณพึงมีในข้อเรียกร้องดังกล่าว

10.   ระยะเวลาและการบอกเลิก

10.1      ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาตามเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไข

10.2   EVRiderz สามารถบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือระงับหรือยุติการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้เหตุการณ์ดังนี้:

10.2.1   ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม หากคุณฝ่าฝืนเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ EVRiderz หรือ

10.2.2   คุณไม่มีหน้าที่ผูกพันในการใช้แพลตฟอร์มและอาจจะยุติการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยการลบแพลตฟอร์มออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร ซึ่งจะเป็นการระงับใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลบแพลตฟอร์มออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยถาวร

10.3      เมื่อมีการเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเมื่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หมดอายุด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้อง:

10.3.1   ชำระเงินใด ๆ ที่คงค้างต่อ EVRiderz (ซึ่งจะถือว่าครบกำหนดโดยทันทีและต้องจ่ายเมื่อมีการเลิกหรือหมดอายุ) โดยทันที (และไม่ว่ากรณีใดๆ ภายในสามวัน) รวมถึงการชำระเงินคงค้างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งที่สั่งโดยคุณก่อนที่จะสิ้นสุดหรือหมดอายุ

10.3.2      ลบและถอนแพลตฟอร์มออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณให้หมดโดยทันที และ

10.3.3      คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีหน้าที่หรือสิทธิภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต่อกันอีกต่อไป หลังจากที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิ้นสุดลงหรือหมดอายุ โดยกรณีนี้จะไม่กระทบต่อหน้าที่หรือสิทธิใด ๆ ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีอยู่เดิม ณ เวลาที่มีการบอกเลิก เว้นแต่ในข้อที่ 1, 8.12, 8.13, 9, 10, 11, 12 และ 13 ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และข้อกำหนดอื่นใดที่มีเจตนาหรือลักษณะอย่างชัดแจ้งว่าให้คงอยู่ต่อไปจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สิ้นสุดลง

11.   ข้อพิพาท

11.1   เพื่อเร่งการแก้ไขและลดค่าใช้จ่ายของข้อพิพาท ข้อโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรืออื่น ๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ EVRiderz คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะพยายามเจรจาข้อพิพาทใด ๆ โดยสุจริตก่อนเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนเริ่มการดำเนินการทางศาลตามข้อ 11.2 โดยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อพิพาทใด ๆ โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ที่อยู่ของคุณสำหรับการแจ้งเตือนดังกล่าวคือที่อยู่ล่าสุดของคุณที่บันทึกไว้กับ EVRiderz ตามที่คุณให้ไว้

11.2   ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและ EVRiderz จะได้รับการตัดสินชี้ขาดโดยศาลไทย

12.   ข้อตกลงทั้งหมด การถ่ายโอน และการสละสิทธิ

12.1   ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจเบ็ดเสร็จของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงนี้มีผลแทนที่สัญญาหรือความเข้าใจก่อนหน้าใด ๆ ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

12.2   สิทธิและหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่สามารถโอนโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย อย่างไรก็ตาม EVRiderz อาจโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบริษัทในเครือของ EVRiderz ผู้สืบทอดธุรกิจ ผู้ให้กู้ และ/หรือผู้ซื้อหุ้นหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด การอ้างอิงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถึง EVRiderz จะถือว่ารวมถึงผู้สืบทอดดังกล่าว

12.3   การละเว้นของ EVRiderz หรือคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในการเรียกให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้สิทธิในการเลือกใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือยกเลิกข้อกำหนดหรือสิทธิในการเลือกดังกล่าว และข้อกำหนดหรือสิทธิในการเลือกดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

13.   เบ็ดเตล็ด

13.1   EVRiderz จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันเป็นผลมาจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ EVRiderz

13.2      EVRiderz อาจจะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจฝ่ายเดียวของ EVRiderz โดย EVRiderz จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม คุณตกลงว่าคุณจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่เป็นประจำ และการที่คุณใช้งานแพลตฟอร์มต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

13.3      คำบรรยายหัวข้อที่ปรากฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่จำกัด ขยาย แก้ไขหรือมีผลต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง

13.4      หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

13.5      การปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดย EVRiderz หรือคุณจะถูกยกเว้นหากมีเหตุการปิดทางหลวงสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน การนัดหยุดงานหรือการหยุดงาน สภาพอากาศที่ทำให้การดำเนินงานไม่ปลอดภัยหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ เหตุสุดวิสัย  หรือการยุติธุรกิจชั่วคราวหรือถาวรโดย EVRiderz หรือคุณ

13.6      คุณตกลงให้ EVRiderz หรือตัวแทนของบริษัทสามารถติดต่อคุณทางแอพ อีเมล โทรศัพท์ การแจ้งเตือนแบบพุช หรือ SMS หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ (รวมถึงการใช้ระบบโทรออกอัตโนมัติ) ตามที่อยู่อีเมล โทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ รวมถึงการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด คุณยอมรับและเข้าใจว่าคุณไม่สามารถรับบริการการขนส่งได้เว้นแต่จะเปิดใช้งาน SMS และการแจ้งเตือนแบบพุชในอุปกรณ์มือถือของคุณ

13.7   ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการให้บริการอื่น ๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลใช้บังคับ

13.8      คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้ตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ EVRiderz ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยชัดแจ้งตามที่ได้อ้างอิง

13.9   ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจถูกยกขึ้นในศาลเพื่อใช้เป็นข้อต่อสู้อย่างเต็มที่และบริบูรณ์ต่อมูลคดีใดๆ ที่อาจถูกก่อขึ้น ดำเนินคดี หรือพยายามดำเนินการในการหรือในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

13.10 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำและมีขึ้นเพื่อการคุ้มครองและเพื่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาแต่เพียงผู้เดียว และรวมถึงทายาท ผู้สืบทอด และผู้ได้โอนสิทธิ โดยห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีมูลคดีหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเอกสารใด ๆ ได้ลงนามตามข้อกำหนดนี้

13.11  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นผลมาจากการเจรจาโดยและระหว่างคู่สัญญา และได้ใช้โอกาสในการปรึกษาหารือกับทนายความของตน ดังนั้นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือว่าถูกจัดทำหรือร่างโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และถือถูกกำหนดโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

13.12 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดที่อาจถูกร้องขอตามสมควร เพื่อให้บรรลุเจตนาและวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

13.13  ข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจาก EVRiderz (รวมถึงตัวแทนและพนักงาน) หรือจากแพลตฟอร์มจะถือเป็นความลับ (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) คุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่สามยกเว้น: (ก) ข้อมูลซึ่งในขณะเวลาที่เปิดเผยสามารถค้นหาหรือสืบค้นได้ทั่วไปในสาธารณะ (ข) ข้อมูลซึ่งกลายเป็นข้อมูลสาธารณะโดยเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่คุณ หรือ (ค) การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย

13.14  การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้อง จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

สามารถดูสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ที่ https://evriderz.com/


ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการจัดส่งอาหาร

การจัดส่งอาหาร หมายถึงหนึ่งในบริการที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้สั่งซื้ออาหารจากเมนูของผู้ประกอบการค้า EVRiderz-FOOD ที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มซึ่งจะจัดส่งโดยผู้ขับขี่

อาหาร หมายถึงอาหารหรือเครื่องดื่ม

ผู้ประกอบการค้า คือร้านอาหาร ร้านค้าปลีก หรือบุคคลใด ๆ ที่จัดหาอาหารให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้แพลตฟอร์ม

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งอาหาร

 1. ทั้ง EVRiderz หรือผู้ประกอบการค้าไม่รับประกันว่าอาหารบางรายการจะมีพร้อมให้บริการ เมนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตาม
 2. การสั่งซื้อของคุณจะอยู่ภายใต้การยอมรับของผู้ประกอบการค้าซึ่งระบบจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลหรือทางแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการค้าอาจจะยอมรับหรือปฏิเสธการสั่งซื้อได้ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบการค้า
 3. การสั่งซื้อของคุณจะไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากที่คุณได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านทางแพลตฟอร์มที่ยืนยันการสั่งซื้อของคุณ
 4. คุณต้องไม่สั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่คุณจะมีสิทธิชอบธรรมในการกระทำการดังกล่าวตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณตกลงว่าจะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวตนให้ผู้ให้บริการขนส่งตรวจยืนยัน ณ จุดหมายปลายทางการจัดส่งที่คุณกำหนด เมื่อจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
 5. รูปภาพและคำอธิบายของอาหาร จะมีไว้เพื่อเป็นภาพตัวอย่างประกอบการขายเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองว่าคุณจะได้รับอาหาร ตามรูปภาพและคำอธิบายดังกล่าว
 6. ผู้ประกอบการค้าอาจจะใช้ถั่วและส่วนผสมที่อาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้อื่น ๆ ในการจัดเตรียมอาหาร จึงมีโอกาสเป็นไปได้ว่าการขนส่งอาหาร อาจจะมีถั่วหรือส่วนผสมที่อาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้อื่น ๆ ปะปนอยู่ คุณไม่ควรสันนิษฐานว่าอาหารปลอดจากถั่วหรือส่วนผสมที่อาจจะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้อื่น ๆ
 7. คุณต้องซื้ออาหารเฉพาะเพื่อการบริโภคของคุณเองหรือตามคำร้องขอของบุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับอาหาร และคุณต้องไม่สั่งซื้อสินค้าด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างอันตรายหรือความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการค้า หรือผู้ที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับสินค้า
 8. คุณยอมรับและเข้าใจว่า เมื่อใช้บริการจัดส่งอาหารจะหมายความว่าคุณอนุญาตให้ผู้ให้บริการขนส่งซื้อ รับ และ/หรือจัดส่งอาหาร จากผู้ประกอบการค้าและในนามของคุณ รวมถึงยอดเงินใด ๆ ที่ต้องชำระค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงบนแพลตฟอร์มจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่คุณต้องจ่ายให้ผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่และ/หรือผู้ประกอบการค้ามีสิทธิติดต่อคุณเพื่อขอรับการยืนยันหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับการสั่งซื้ออาหารของคุณ (รวมถึงในกรณีที่หนึ่งในรายการที่คุณสั่งซื้อไม่มี หรือกรณีที่ต้องมีการอธิบายที่อยู่และผู้รับสินค้าที่จะจัดส่ง) คุณต้องพร้อมรับการติดต่อผ่านทางรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในการสั่งซื้อ เพื่อให้การยืนยันหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับบริการที่เรียกใช้
 9. คุณตกลงและเข้าใจว่าราคาของอาหารที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ณ เวลาสั่งอาหารของคุณเป็นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้นและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ คุณตกลงที่จะชำระราคาของอาหารตามที่แสดงไว้ในใบเสร็จรับเงินที่แสดงบนแพลตฟอร์มหรือใบเรียกเก็บเงินที่ผู้ประกอบการค้าออกให้ ตามที่ผู้ขับขี่แสดงต่อคุณเมื่อส่งมอบอาหารที่จุดหมายปลายทางของการจัดส่งที่คุณกำหนด (แล้วแต่กรณี) หากราคาของอาหหารที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มแตกต่างจากราคาจริงอย่างมาก กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเรา
 10. หากคุณไม่สามารถอยู่รับอาหารที่สั่งซื้อได้ ณ ตำแหน่งจัดส่งที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม คุณอาจจะถูกริบรายการสั่งซื้อและจะยังคงต้องชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าอาหารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับบริการขนส่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และอาจจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก
 11. EVRiderz จะไม่รับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยที่จะไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของเงื่อนไขการใช้งาน:
 12. สภาพของอาหาร
 13. คุณภาพของอาหาร หรือ
 14. ส่วนต่างระหว่างราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม และราคาที่ผู้ประกอบการค้าเรียกเก็บเมื่อคุณสั่งซื้ออาหาร

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการจัดส่งสิ่งของ

การจัดส่งสิ่งของ หมายถึงการบริการขนส่งโดยผู้ขับขี่ เพื่อขนส่งสินค้าในยานพาหนะจากจุดรับสินค้าที่ผู้ใช้กำหนด ไปยังผู้รับบุคคลที่สาม ณ ปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด

ยานพาหนะ หมายถึงยานพาหนะที่ผู้ขับขี่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการขนส่ง

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งสิ่งของ

 1. คุณต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งของที่จะจัดส่ง (เช่น ชื่อของสิ่งของ น้ำหนักของสิ่งของ ประเภทของสิ่งของ และรายละเอียดอื่น ๆ) ผ่านแพลตฟอร์ม
 2. EVRiderz ไม่มีการจัดเตรียมกล่อง ลัง หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดส่งสิ่งของ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องบรรจุสิ่งของเพื่อการจัดส่งตามลักษณะของสิ่งของเหล่านั้น เราแนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษสำหรับสิ่งของที่แตกง่ายหรือไม่ทนทาน เช่น ขนมเค้ก ไอศกรีม อาหาร ผลไม้ และดอกไม้สด EVRiderz จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
 3. คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นหรือจะเป็นเจ้าของตามกฎหมายหรือมีสิทธิดูแลจัดการสิ่งของที่จะจัดส่ง และสิ่งของดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในเงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดเฉพาะเหล่านี้
 4. เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น EVRiderz ไม่ให้การรับประกันภัยต่อสิ่งของ และคุณต้องรับผิดชอบจัดทำประกันภัยเอง
 5. คุณต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการจัดส่งสิ่งของต้องห้ามดังต่อไปนี้:

สิ่งของต้องห้าม

 • ยาเสพติด
 • สิ่งของผิดกฎหมาย
 • สิ่งของที่เปราะบาง
 • สิ่งของที่มีมูลค่าสูงหรือของหายาก
 • สิ่งของที่เป็นอันตราย (อาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ฯลฯ )
 • สัตว์ทุกขนาด และ/หรือ
 • สิ่งของที่ถูกขโมย
 • หากคุณประสงค์จะส่งสิ่งของไปให้บุคคลเฉพาะราย คุณต้องระบุผู้รับที่ต้องการบนสิ่งของ ไม่อย่างนั้นแล้ว คุณตกลงว่าผู้ให้บริการขนส่งอาจจะฝากสิ่งของไว้กับบุคลลใดก็ตามที่ปรากฏตัวอยู่ ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ หรือจะดูแลจัดการสิ่งของตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดหากผู้รับที่คุณต้องการส่งไม่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวเมื่อมีการจัดส่ง
 • คุณตกลงว่าผู้ขับขี่จะส่งสิ่งของคืนกลับไปที่จุดรับสิ่งของที่คุณกำหนด หากผู้รับที่คุณต้องการส่งปฏิเสธการรับสิ่งของ หรือหากไม่มีคนอยู่รับสิ่งของ ณ ตำแหน่งปลายทางที่คุณกำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้ใช้สำหรับบริการขนส่งตามเงื่อนไขการใช้งาน และอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมยกเลิก
 • หากสิ่งของมีการบรรจุหีบห่อ ผู้ขับขี่อาจขอให้คุณเปิดและแสดงสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของที่จัดส่งสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแจ้ง และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอดังกล่าว

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร

การขนส่งผู้โดยสาร คือบริการขนส่งที่ให้บริการโดยผู้ขับขี่ขนส่งด้วยการใช้ยานพาหนะสองล้อ (รถจักรยานยนต์) เพื่อขนส่งผู้ใช้จากจุดรับที่ผู้ใช้กำหนด ไปยังปลายทางที่ผู้ใช้กำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร

 1. คุณต้องสวมหมวกกันน็อกที่ผู้ขับขี่จัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง หากไม่มีหมวกกันน็อก คุณควรยกเลิกการเรียกใช้บริการของคุณและแจ้งให้ EVRiderz ทราบ
 2. คุณต้องไม่รบกวนการควบคุมยานพาหนะอย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่
 3. คุณสัญญาว่าจะมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวสำหรับผู้ขับขี่แต่ละราย ผู้ขับขี่มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการเรียกใช้บริการของคุณ หากผู้ขับขี่พบว่ามีผู้โดยสารเพิ่มเติม
 4. หากคุณยินยอมให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณใช้บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่มีคุณเป็นผู้เรียกผ่านแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยหรือไม่ก็ตาม) คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
 5. ตำแหน่งจุดรับและส่งจะเป็นการประมาณการ ผู้ขับขี่อาจจะเลือกรับหรือส่งคุณที่บริเวณใกล้เคียงอื่น หากผู้ขับขี่มีเหตุอันสมควรให้พิจารณาเห็นว่าได้มีอันตรายหรือเป็นเรื่องต้องห้ามตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ในการรับหรือส่งคุณที่ตำแหน่งนั้นๆ
 6. คุณต้องไม่ขอให้คนขับเร่งความเร็วหรือฝ่าฝืนกฎจราจร รวมถึงการหยุดรถในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมาย