T&Cs ข้อกำหนดและเงื่อนไข – ร้านค้าบนเว็บ

Last updated: 19. November 2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของร้านค้าออนไลน์

ของ evRiderz Thailand Ltd. (https://evriderz.com/shop)

1. ข้อมูลทั่วไป

ก. บริการทั้งหมดที่จัดให้กับลูกค้าโดยร้านค้าออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้เท่านั้น -ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต่างไปจากนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการตกลงกันต่างหากเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างร้านค้าออนไลน์และลูกค้า

2. ข้อสรุปของสัญญา

ก. ข้อเสนอของร้านค้าออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตเป็นการเชิญชวนแบบไม่มีผลผูกพันให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์

ข. ในการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการทางอินเทอร์เน็ตลูกค้าจะส่งข้อเสนอที่มีผลผูกพันเพื่อก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย

ค. ร้านค้าออนไลน์จะยืนยันการรับคำสั่งซื้อทันที โดยอย่างช้าที่สุดภายในหนึ่ง ค. ร้านค้าออนไลน์จะยืนยันการรับคำสั่งซื้อทันที โดยอย่างช้าที่สุดภายในหนึ่ง (1) จากเรา การตอบรับข้อเสนอของเราจะมีผลก็ต่อเมื่อเรามีสินค้าพร้อมจัดส่งให้คุณเท่านั้น คุณจะได้รับการยืนยันการจัดส่งทางอีเมลเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน สอง (2) วัน ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวจะผูกพันกับลูกค้าเป็นเวลาสูงสุดเจ็ด (7) วันทำการ

ง. สาระสำคัญของสัญญาคือสินค้าที่ลูกค้าสั่ง คำอธิบายของข้อเสนอเป็นการอธิบายถึงคุณภาพ

3. คำแนะนำในการเพิกถอน

สิทธิในการเพิกถอน

คุณมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ภายในสิบสี่ (14) วัน โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ระยะเวลาการเพิกถอนคือสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่เราตอบรับคำสั่งซื้อ ในการใช้สิทธิในการเพิกถอนคุณต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้กับเรา

    • บริษัท / ชื่อนามสกุล
    • ถนนและบ้านเลขที่
    • รหัสไปรษณีย์และเมือง
    • หมายเลขโทรศัพท์
    • อีเมล

แจ้งให้เราทราบโดยข้อความที่ชัดเจน (เช่น จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล) เกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณที่จะเพิกถอนสัญญานี้

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการเพิกถอน การที่คุณส่งคำบอกกล่าวการใช้สิทธิเพิกถอนก่อนสิ้นสุดกรอบระยะเวลาในการเพิกถอนนั้นถือว่าเพียงพอแล้ว

ผลของการเพิกถอน

กรณีที่คุณเพิกถอนสัญญานี้เราจะคืนเงินทั้งหมดที่เราได้รับจากคุณ (ยกเว้นค่าจัดส่ง) โดยทันทีและอย่างช้าที่สุดภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่เราได้รับคำบอกกล่าวการเพิกถอนสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อสินค้าที่มีการสั่งซื้อและได้รับแล้วนั้นถูกส่งกลับคืนมาในสภาพดี สำหรับการคืนเงิน เราจะใช้วิธีการเดียวกับวิธีการที่คุณใช้ในการทำธุรกรรมเดิมเว้นแต่จะได้ตกลงอย่างชัดแจ้งกับคุณเป็นอย่างอื่น ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการคืนเงินนี้

4. การจัดส่ง

ก. สินค้าที่สั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมเพื่อการจัดส่งทันทีหากมีในคลังสินค้า

ข. จัดส่งได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ค. ระยะเวลาจัดส่งภายในประเทศไทยไม่เกินห้า (5) วันทำการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอ ดังนั้นการจัดส่งจะดำเนินการภายในห้า (5) วันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุด) หลังจากได้รับการชำระเงิน (หากชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)

ง. หากไม่มีสินค้าชั่วคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเกี่ยวกับเวลาจัดส่งที่คาดหมาย ทั้งนี้ หากเรามีที่อยู่อีเมลของคุณ

จ. สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ถูกกระทบกระเทือน

5. ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่ง

ก. เราเสนอวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้ จัดส่งทางไปรษณีย์ท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ

ข. สำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทยและค่าบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เราจะคิดราคาค่าจัดส่งตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ สำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ค่าจัดส่งจะแสดงและแจ้งแยกจากกัน

6. การชำระเงิน การใช้สิทธิยึดหน่วง

ก. ราคาทั้งหมดที่แจ้งเป็นราคารวมในหน่วยเงินบาทซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 7% โดยราคานั้นมีผลในวันที่สั่งซื้อ

ข. วิธีการชำระเงินดังต่อไปนี้สามารถใช้สำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทย

    • – ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (การหักบัญชีเกิดขึ้นหลังจากสินค้าถูกจัดส่งแล้ว โดยเรายินดีรับบัตรเครดิตต่อไปนี้ Mastercard, Visa, American Express)
    • – ชำระด้วยเงินสดเมื่อได้รับสินค้า (cash on collection)

ค. ค. หากคุณชำระด้วยเงินสดเมื่อได้รับสินค้า (cash on collection) คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้จากเราพร้อมรายละเอียดใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจน

ง. สินค้าที่จัดส่งจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีในกรณีที่บุคคลที่สามใช้วิธีการบังคับใด ๆ ต่อสินค้า ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิยึดหน่วงสินค้าและการส่งมอบเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการนั้นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ และไม่ว่าข้อกำหนดข้างต้นจะเป็นประการใดลูกค้าจะต้องแจ้งให้บุคคลที่สามทราบล่วงหน้าถึงสิทธิที่มีอยู่ในสินค้านั้นๆ

7. การรับประกัน

หากมีการชดเชยให้โดยการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้ามีหน้าที่ต้องส่งคืนสินค้าที่ส่งมอบครั้งแรกให้เราภายในเจ็ด (7) วันโดยเราจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย การส่งคืนสินค้าที่มีข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

8. ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่อง ความรับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องให้เป็นไปตามกฎหมาย

9. การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่ https://evriderz.com/terms-policies/privacy-policy/

https://evriderz.com/terms-policies/privacy-policy/

10. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาและผลงานบนเพจเหล่านี้ที่สร้างโดยผู้ดำเนินเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางลิขสิทธิ์ การทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย และการใช้งานประเภทใด ๆ ที่อยู่นอกข้อจำกัดตามกฎหมายลิขสิทธิ์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนหรือผู้สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง โดยการดาวน์โหลดและคัดลอกหน้าเพจเหล่านี้สามารถทำได้หากเป็นการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น กรณีที่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นโดยผู้ดำเนินเว็บไซต์ คุณต้องพิจารณาปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เนื้อหาของบุคคลที่สามได้ถูกระบุไว้เช่นนั้น หากคุณทราบถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดแจ้งให้เราทราบ หากเราทราบถึงการละเมิดใด ๆ เราจะลบเนื้อหาดังกล่าวทันที

11. เบ็ดเตล็ด

สัญญาอื่น ๆ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

12. เนื้อหาและลิงก์ในเพจของเรา

ก. เนื้อหาบนหน้าเว็บของเราถูกสร้างขึ้นด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความทันสมัยของเนื้อหาได้ ทั้งนี้หน้าที่ในการลบหรือปิดกั้นการใช้ข้อมูลยังคงมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทราบถึงการละเมิดที่ชัดเจน หากเราทราบถึงการละเมิดทางกฎหมายดังกล่าวเราจะลบเนื้อหาที่เป็นปัญหาทันที

ข. ข. ข้อเสนอของเราประกอบไปด้วย Link ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่มีสิทธิในการจัดการแต่อย่างใด

ค. ค. ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาภายนอกเหล่านี้ ผู้ให้บริการหรือผู้ดำเนินเว็บไซต์นั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนไซต์ที่เชื่อมโยงเสมอ

ง. หน้าเว็บที่เชื่อมโยงได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีโอกาสที่จะมีการละเมิดทางกฎหมายหรือไม่ ในขณะที่ทำการเชื่อมโยงนั้น โดยในขณะทำการเชื่อมโยงเราไม่เจอเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการควบคุมเนื้อหาของหน้าที่เชื่อมโยงอย่างถาวรนั้นไม่สมเหตุสมผลหากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมว่ามีการละเมิดกฎหมาย หากเราทราบถึงการละเมิดใด ๆ เราจะลบการเชื่อมโยงดังกล่าวทันที

13. บทสุดท้าย

ก. อนุสัญญาการขายของสหประชาชาติ (UN Sales Convention) ไม่มีผลบังคับใช้ แต่ให้กฎหมายไทยมีผลบังคับใช้ เมื่อคุณสั่งซื้อถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของร้านค้าออนไลน์

ข. หากลูกค้าไม่มีสถานที่อยู่ในเขตอำนาจศาลทั่วไปในประเทศไทย เขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากสัญญานี้คือสถานที่ประกอบธุรกิจของเรา